Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera v obci na rok 2017. Žiadosť o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad.

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera v obci na rok 2017. Žiadosť o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad.

Vážení občania, v prílohe tohoto oznamu nájdete dokument  “Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v r.2017″. Ďalšími prílohami sú žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad. Podľa platného VZN 03/2016: Žiadosť a doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku poplatník (občan)predloží správcovi dane (obci) najneskôr do 31.1.2017. Pre občanov starších ako 62 rokov povinnosť predkladať žiadosť o zníženie poplatku neplatí. Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku do 31.1.2017, má nárok na odpustenie len alikvotnej časti, odo dňa podania žiadosti. Obec odpustí poplatok poplatníkovi na základe „Žiadosti o odpustenie poplatku“ a ktorý preukáže pobyt mimo územia obce Hrnčiarske Zalužany v príslušnom zdaňovacom období predložením hodnoverných dokladov: a/ občanom, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí a celoročne pracujúcim občanom v zahraničí – dokladom je kópia pracovnej zmluvy alebo pracovné povolenie, povolenie k pobytu, b/ študentom študujúcim v zahraničí – potvrdenie školy o študijnom pobyte v zahraničí, c/ občanom s celoročným pobytom v domove sociálnych služieb – rozhodnutie o umiestnení do domova, d/ občanom, ktorí majú prechodné bydlisko mimo obce, na území SR – preukazujúcim dokladom je potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a súčasne potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu. Obec  zníži poplatok poplatníkovi na základe „Žiadosti o zníženie poplatku“,  ktorý preukáže pobyt mimo územia obce Hrnčiarske Zalužany v príslušnom zdaňovacom období predložením hodnoverných dokladov: a) poplatníkovi, ktorý navštevuje školu mimo obce, s výnimkou študentov denne dochádzajúcich – hodnoverným dokladom je potvrdenie o návšteve školy, potvrdením študentského domova o ubytovaní, b)poplatníkovi, ktorí sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania -hodnoverným dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva, potvrdením o trvaní pracovného pomeru, c) občanom starším ako 62 rokov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             plan-vyvozu-komunalneho-odpadu-a-plastov-r-2017                                                                                                                                                                                                                  plan-vyvozu-skla-a-papiera-r-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ziadost-o-odpustenie-poplatku-za-komunalny-odpad-na-rok-2017                                                                                                                                                                                        ziadost-o-znizenie-poplatku-za-komunalny-odpad-na-rok-2017

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci