Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční v piatok, 12.12.2014, o 17:00 hodine.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční v piatok, 12.12.2014, o 17:00 hodine.

P o z v á n k a

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch

na deň 12.12.2014 /piatok/, o 17:00. hod.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu :

I.Časť

1./ Otvorenie zasadnutia

2./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) a odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignii.

4./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupitelstva.

5./ Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

6./ Vystúpenie novozvoleného starostu.

II. Časť

7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.

8./ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ vprípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov.

9./ Návrh na zriadenie komisii a voľba ich predsedov. 10./Schválenie rozpočtu obce na rok 2015. 11./ Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov. 12./ Úprava rozpočtu 2014 – schválenie rozpočtových opatrení. 13./Schválenie všeobecne závazného nariadenia obce č. 03/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2015.

14./Určenie platu starostu obce.

15./Určenie zástupcu starostu.

16./ Prerokovanie žiadostí.

17./ Diskusia.

18./ Záver.

Účasť všetkých novozvolených poslancov je nevyhnutná, účasť doterajších poslancov je žiadúca.

 Zasadnutie je verejné a môžu sa ňom zúčastniť  aj obyvatelia obce.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci