Verejná obchodná súťaž na prenájom pôdy vo vlastníctve obce – zverejnenie

Verejná obchodná súťaž na prenájom pôdy vo vlastníctve obce – zverejnenie

Verejná obchodná súťaž na na prenájom pôdy

vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na svojom zasadnutí konanom dňa 24.4.2015, v súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012), schválilo (uznesenie 02/2015, bod B/20) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce, na parcelách 996/2, 998/3, 999/2, 1001/4, 996/3, v rozsahu celkom 4,9523 ha za nasledovných podmienok:

- doba prenájmu: 5 rokov – od 1.10.2015 do 30.9.2020,

- účel použitia: poľnohospodárska prvovýroba,

- výberové kritérium: najvyššia ponúknutá cena.

Cenová ponuka musí obsahovať:

  • indentifikáciu záujemcu,

  • doklad o oprávnenosti podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe,

  • predmet záujmu,

  • účel použitia,

  • čestné prehlásenie o tom, že v čase podania žiadosti nemá žiadne polehotné záväzky voči obci.

Uzávierka ponúk: 26.6.2015, o 12:00 hod., v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať – cenová ponuka“

Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti alebo budú doručené po lehote, budú zo súťaže vylúčené.

Forma zverejnenia: webová stránka obce, úradná tabuľa.

Hrnčiarske Zalužany,

29.5.5015

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Verejná súťaž na prenájom pôdy

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci