Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie

robert-kellereva-keller-markotanova-dodatocne-povolenie-zmeny-stavby-2   Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre zmenu stavby „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Rozhodnutie o dodatočnom povolení uvedenej zmeny stavby bolo vydané Obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 07.06.2016 pod č. 397/2016/111-Ku, ktoré bolo zrušené Okresným úradom Banská Bystrica dňa 14. 10. 2016 pod č. OU-BB-OVBP2-2016/025532/03-BX a vrátené na nové konanie.

Stavba „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, pre stavebníkov Robert Franz Keller r. Keller nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová r. Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, bola povolená Obcou hrnčiarske Zalužany dňa 31.08.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015.

 Popis zmeny stavby: Zmena stavby sa týka stavebného objektu SO – 01 Rodinný dom. Zmenila sa miestnosť 1.04 zimná záhrada. Zmenilo sa zakladanie prístavby oproti pôvodného návrhu, zrušili sa vnútorné schody medzi pôvodnou budovou a prístavbou. S realizáciou tejto zmeny je celá plocha rodinného domu v jednej úrovni, kvôli bezbariérovosti. Ďalšia zmena sa týka tvaru strechy nad prístavbou na zimnej záhrade, kde je namiesto pultovej strechy zrealizovaná sedlová strecha. Strecha je identická ako na prístavbe, kde sa nachádza kotolňa a kúpeľňa. Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 88a/, § 61  stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.12.2016 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných v zasadačke Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní dňa 09.12.2016, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Podľa § 17 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov sa môžu dať účastníci konania zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením alebo splnomocnením vyhláseným do zápisnice. V zmysle § 137 stavebného zákona stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa stavebného zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu  alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej moci. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 zák.č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ustanovením § 61 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany.     Ing. Branislav Nociar starosta

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci