Verejná vyhláška: Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby

Verejná vyhláška: Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby

keller-franz-a-eva-keller-markotanova-prestavba-rd-spojene-uzemne-a-stavebne-opr Číslo: 6/2017-7/Bč (397/2016/111-1-Ku)                                   Hrnčiarske Zalužany, 9.1.2017 Obec Hrnčiarske Zalužany ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto ROZHODNUTIE: Žiadateľ:  Robert Franz Keller rod. Keller (nar. 30.12.1955), a Eva Keller Markotánová rod. Markotánová (nar. 27.2.1962), obaja bytom Hrnčiarske Zalužany 294, podali dňa 2.5.2016 na obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia pre zmenu stavby „Prestavba rodinného domuumiestnenú na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 512, 513, 514 a 515 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2) v k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby. Stavba „Prestavba rodinného domu“ umiestnená na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 514, 515, 513 a 512 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2) v k. ú. Hrnčiarske Zalužany pre stavebníkov Robert Franz Keller a Eva Keller Markotánová bola povolená stavebným povolením vydaným obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 31.8.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015. Účastníci konania sú: Anna Bolhová, Mikszáthová 450/34, Veľký Krtíš, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, Ing. Eugen Torma, TSK B1, Rimavská Sobota, Gabriel Torma, TSK B 1, Rimavská Sobota, Paulína Berkyová, Hrnčiarske Zalužany 131, Edita Vargicová, Hrnčiarske Zalužany 327, Mgr. Božena Košťáliková, Hrnčiarske Zalužany 130, Ladislav Talán, Hrnčiarske Zalužany 134, Eva Križová, T. Vansovej 6, Lučenec, Anna Stieranková, Šintavská 12, Bratislava, Radovan Révesz, Rožňavská 851/11, Rimavská Sobota, Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 6/30, Rimavská Sobota, ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou. Obec Hrnčiarske Zalužany ako príslušný stavebný úrad preskúmala žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia podľa § 62, § 63, § 68 a § 88a stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov a po preskúmaní predmetu žiadosti rozhodla, že podľa § 68 ods. 1 a § 88a ods. 4 stavebného zákona DODATOČNE  POVOĽUJE zmenu stavby „Prestavba rodinného domu umiestnenú na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 512, 513, 514 a 515 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2)v k. ú. Hrnčiarske Zalužany v tomto rozsahu: zmena stavby sa týka stavebného objektu SO 01 – rodinný dom, kde sa zmenila miestnosť 1.04 – zimná záhrada, zmenilo sa zakladanie prístavby oproti pôvodného návrhu, zrušili sa vnútorné schody medzi pôvodnou budovou a prístavbou. Ďalšia zmena sa týka tvaru strechy nad prístavbou na zimnej záhrade, kde je namiesto pôvodnej pultovej strechy zrealizovaná sedlová strecha t. z. strecha je identická ako na prístavbe v zadnej časti domu, kde sa nachádza kotolňa a kúpeľňa. Pre dokončenie stavby obec Hrnčiarske Zalužany určuje primerane podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tieto podmienky:

 1. Existujúcu strechu a zvody a žľaby slúžiace na odvod dažďovej vody smerujúce do uličky medzi pozemkami upraviť tak, aby strešná konštrukcia spolu so žľabmi a zvodmi v celej svojej dĺžke nepresahovala cez vyznačenú spoločnú hranicu pozemkov. Termín: 30.4.2017.

 

 1. Dažďové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odviesť na svoj pozemok tak, aby nespôsobovali škody na cudzích nehnuteľnostiach.

 

 1. Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení ostávajú nezmenené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Na ústnom pojednávaní dňa 9.12.2016 podali námietky a pripomienky k stavbe Mgr. Božena Košťáliková v zastúpení Fiľo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava a Ing. Peter Košťálik, ktorý zastupoval Ladislava Talána. Mgr. Július Fiľo v zápisnici okrem iného uviedol, že svoje písomné stanovisko zašle do 3 pracovných dní. Ing. Peter Košťálik do zápisnice uviedol, že súhlasí s vyjadrením advokáta Mgr. Júliusa Fiľa. Písomné stanovisko Mgr. Júliusa Fiľa bolo doručené obci Hrnčiarske Zalužany dňa 16.12.2016.             Mgr. Božena Košťáliková v zastúpení Fiľo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava, dala nasledovné vyjadrenie: „Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že oprávneným geodetom Ing. Jánom Šágom, ktorý pred pojednávaním vymeriaval hranicu susedných pozemkov a ktorý na mieste potvrdil, že strecha novej stavby presahuje nad vyznačenú hranicu susediach pozemkov, bola zároveň spochybnená dôveryhodnosť údajov a zamerania, keďže tieto boli v minulosti vytýčené svojvoľne po tom, čo sa stratili záznamy o geodetických bodoch hraníc. Na základe uvedeného spochybňujeme správnosť vytýčenia hraníc a sme toho názoru, že takéto vytýčenie je zjavne v rozpore s katastrálnou mapou. Podľa katastrálnej mapy ide totiž hranica pozemkov súbežne s múrmi stavieb na pozemkoch parc. č. 514 a 503, avšak pred pojdenávaním vytýčené hranice sú vytýčené do šikma, odkláňajúc sa od múrov stavieb stojacich na susediacich pozemkoch t. j. v zmysle vyššie uvedeného sme toho názoru, že strecha, ktorej presah nad cudzie pozemky potvrdil aj príslušný geodet, v skutočnosti presahuje nad hranicu pozemkov v ešte omnoho väčšom rozsahu ako tento vytýčil pred pojednávaním. Opakovane navrhujeme dohodu, podľa ktorej ak sa stavebníci zaviažu, že skrátia strechu novej stavby presahujúcu nad pozemok v podielovom spoluvlastníctve klienta v celej jej dĺžke (takpovediac „o jednu škridlu“), pričom strecha a čatorne upravia tak, aby nepesahovali nad pozemok vo vlastníctve tretích osôb, potom sa klient zaviaže osadiť v nadchádzajúcom letnom období na budovu na pozemku s parc. č. 503 čatorňu, pričom navrhujeme a sme ochotní spísať načrtnutú dohodu písomne.“   Stanovisko stavebného úradu k námietkam Mgr. Boženy Košťálikovej v. z. Fiľo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava:   Námietka voči zameraniu spoločnej hranice pozemkov: zamieta sa ako neopodstatnená.   V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti, pričom rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Z uvedeného paragrafového znenia jasne vyplýva, že stavebný úrad má právo a dokonca povinnosť zabezpečovať si potrebné podklady na to, aby mohol správne rozhodnúť, pričom chceme zdôrazniť tú skutočnosť, že „nie je viazaný len návrhmi účastníkmi konania“. Jedným z takýchto podkladov je aj vytýčenie spoločnej hranice medzi susednými pozemkami oprávneným geodetom s príslušným vzdelaním, ktorý jediný má právo, vedomosti a možnosti na to, aby uvedenú spornú hranicu správne vytýčil.     Uvedené vytýčenie hranice je zahrnuté vo vytyčovacom náčrte pod č. 32616881-197/2016 zo dňa 21.12.2016, ktorý autorizačne overil Ing. Ján Šága – autorizovaný geodet a kartograf ev. č. 770. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že v súčasnosti je to jediný hodnoverný a hlavne odborný doklad o priebehu a stave spoločnej hranice medzi pozemkami v záujmovom území a stavebný úrad nemá dôvod tento doklad oprávneného geodeta spochybňovať. Pokiaľ právny zástupca Mgr. Boženy Košťálikovej má iný názor, môže sa svojich práv o určenie a vymedzenie spoločnej hranice pozemkov domáhať súdnou cestou. Námietka voči presahu strechy nad susedný pozemok: opodstatnená – zahrnutá do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad má za to, že stavebníci Robert Franz Keller a Eva Keller Markotánová prejavili doposiaľ veľkú ústretovosť a súčinnosť na tom, aby sa celý tento spor vyriešil, čo sa podľa nášho názoru aj podarilo, pretože po vykonaní stavebných úprav, ktoré sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia, by mali byť všetky skutočnosti uvádzané ako v zápisnici, tak aj v písomnom stanovisku právneho zástupcu Mgr. Boženy Košťálikovej zo dňa 14.12.2016 pod zn. 2016-077-JF odstránené a vyriešené. Dohoda, ktorú navrhol Mgr. Július Fiľo, podľa ktorej „ak sa stavebníci zaviažu, že skrátia strechu novej stavby presahujúcu nad pozemok v podielovom spoluvlastníctve klienta v celej jej dĺžke (takpovediac „o jednu škridlu“), pričom strecha a čatorne upravia tak, aby nepesahovali nad pozemok vo vlastníctve tretích osôb“ bude po vykonaní stavebných úprav takto splnená a Mgr. Božena Košťáliková a Ing. Peter Košťálik už nebudú mať dôvod sa sťažovať. Stavebný úrad taktiež berie na vedomie sľub, ktorý dala v písomnom stanovisku zo dňa 14.12.2016 pod zn. 2016-077-JF Mgr. Božena Košťáliková prostredníctvom svojho právneho zástupcu Mgr. Júliusa Fiľa, že v letných mesiacoch tohto roku na budovu na pozemku s parc. č. 503 osadia čatorňu t. z. žľaby a zvody na odvod dažďovej vody takým spôsobom, aby nespôsobovali škody na cudzích nehnuteľnostiach.   Dňa 9.12.2016 podal listom námietky k stavbe aj MUDr. Gabriel Torma, bytom Rimavská Sobota – Kirejevská 1173/37. Menovaný v liste uvádza nasledovné: „Nesúhlas so znovuvydaním akéhokoľvek povolenia pre Roberta Francza Kellera, a Evi Kellerovej, Markotánovej na parc. č.: 101/1, 101/2, 102/2, 103, 104, listu LV č. 844 v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, ktorých som spoluvlastníkom, podobne ako aj nehnuteľností, ktoré mienia presvať, bez uzavretia právoplatnej a vysporiadanej kúpno-predajnej zmluvy, resp. zmluvy o dlhodobom prenájme nehnuteľností, medzi mnou an Kehérovcami. Dolupodpísaný MUDr. Gabriel Torma, som majiteľ parciel 101/1, 101/2, 102/2, 103, 104, listu LV č. 844 ako aj viacerých zdedených nehnuteľností, v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Žiadatelia o stavebné povolenie, musia odkúpiť, alebo si aspoň prenajať moje nehnuteľnosti, aby ich mohli dlhodobo užívať, resp. stavať na mojich parcelách a prestavovať a užívať nehnuteľnosti, ktorých som spolumajiteľom! Bez uzavretia právoplatnej zmluvy medzi mnou a Kehérovcami, nesúhlasím s pokračovaním nelegálnych stavebných prác, na mojich nehnuteľnostiach, ktoré obec toleruje.“   Námietka: zamieta sa ako neopodstatnená.   Stavebníkom Robertovi Franz Kellerovi a Eve Keller Markotánovej, obaja bytom Hrnčiarske Zalužany 294, vydala obec Hrnčiarske Zalužany dňa 31.8.2015 stavebné povolenie pod č. 460/2015/139-Ku na stavbu „Prestavba rodinného domu“ umiestnenú na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 512, 513, 514 a 515 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2) v k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Uvedené stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015. Voči uvedenému stavebnému povoleniu sa už nedá odvolať. Podľa listu vlastníctva č. 844 ste spoluvlastníkom pozemkov registra „E“ parc. č. 101/2, parc. č. 102/2, parc. č. 103 a parc. č. 104 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany v podiele 3/60. Na liste vlastníctva č. 797 ste spoluvlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 101/1 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany v podiele 9/240. V zmysle § 139 ods. 2 občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov.   V zmysle položky 61 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol poplatok 150,00 € uhradený v hotovosti v pokladni MsÚ v Poltári.     Odôvodnenie: Robert Franz Keller (nar. 30.12.1955) a Eva Keller Markotánová (nar. 27.2.1962), obaja bytom Hrnčiarske Zalužany 294, podali dňa 2.5.2016 na obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre zmenu stavby „Prestavba rodinného domu“ umiestnenú na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 514, 515, 513 a 512 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2) v k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby. Stavba „Prestavba rodinného domu“ pre stavebníkov Robert Franz Keller a Eva Keller Markotánová bola povolená obcou Hrnčiarske Zalužany dňa 31.8.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015. Pôvodné rozhodnutie vydané obcou Hrnčiarske Zalužany o dodatočnom povolení zmeny stavby „Prestavba rodinného domu“ umiestnenú na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 514, 515, 513 a 512 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2) v k. ú. Hrnčiarske Zalužany pod č. 397/2016/111-Ku zo dňa 7.6.2016 bolo Okresným úradom Banská Bystrica, odborom výstavby a bytovej politiky, zrušené rozhodnutím zo dňa 26.9.2016 pod č. OU-BB-OVBP2-2016/025532/02-BX a vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie stavebného úradu. Obec Hrnčiarske Zalužany z tohto dôvodu pokračuje ďalej v konaní. Obec Hrnčiarske Zalužany ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona v znení neskorších predpisov podľa § 88a a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámila dňa 14.11.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby a súčasne nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 9.12.2016. Účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. Dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do podkladov konania bolo možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári. Toto oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení. V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku v platnom znení bolo toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania. Toto oznámenie bolo súčasne zverejnené na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany. V ustanovení § 68 ods. 2 stavebného zákona je uvedené, že na konanie o zmene stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. Na ústnom pojednávaní dňa 9.12.2016 bolo zistené, že hranica medzi pozemkami bola vymeraná geodetom Ing. Jánom Šágom dňa 7.12.2016 a bola vyznačená v teréne farebnými kolíkmi. Písomný protokol o vytýčení nebol doložený. Bolo taktiež zistené, že strecha rodinného domu vo vlastníctve manželov Kellerovcov presahuje nad strechu rodinného domu umiestneného na pozemku parc. č. 503 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany, pričom bolo zrejmé, že strecha z časti presahuje nad vyznačenú hranicu pozemkov. Na ústnom pojednávaní podali námietky a pripomienky k stavbe Mgr. Božena Košťáliková v zastúpení Fiľo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava a Ing. Peter Košťálik, ktorý zastupoval Ladislava Talána. Mgr. Július Fiľo v zápisnici okrem iného uviedol, že svoje písomné stanovisko zašle do 3 pracovných dní. Ing. Peter Košťálik do zápisnice uviedol, že súhlasí s vyjadrením advokáta Mgr. Júliusa Fiľa. Písomné stanovisko Mgr. Júliusa Fiľa bolo doručené obci Hrnčiarske Zalužany dňa 16.12.2016. Mgr. Božena Košťáliková v zastúpení Fiľo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava, dala vyjadrenie, v ktorom spochybnila správnosť vymerania vyznačenej hranice Ing. Jánom Šágom. Zároveň opakovane navrhli dohodu, podľa ktorej ak sa stavebníci zaviažu, že skrátia strechu novej stavby presahujúcu nad pozemok v podielovom spoluvlastníctve klienta v celej jej dĺžke (takpovediac „o jednu škridlu“), pričom strecha a čatorne upravia tak, aby nepesahovali nad pozemok vo vlastníctve tretích osôb, potom sa klient zaviaže osadiť v nadchádzajúcom letnom období t. z. v lete r. 2017 na budovu na pozemku s parc. č. 503 čatorňu. Dňa 21.12.2016 doručili na Spoločný obecný úrad v Poltári manželia Kellerovci aj vytyčovaní náčrt hraníc pozemkov parc. č. 513 a 514 pod č. 32616881-197/2016 zo dňa 21.12.2016, ktorý vypracoval a autorizačne overil Ing. Ján Šága – autorizovaný geodet a kartograf ev. č. 770. Po dohode so stavebníkmi uskutočnil dňa 29.12.2016 pracovník Spoločného obecného úradu v Poltári – Ing. Ivan Barkáč na stavbe mieste zisťovanie, ktorého súčasťou bolo meranie o koľko presne a v akom rozsahu presahuje strecha stavebníkov spolu so žľabmi a zvodmi po celej dĺžke ich rodinného domu, vrátane prístavieb na oboch stranách, vyznačenú hranicu. Uvedené meranie bolo uskutočnené z dôvodu, aby stavebný úrad presne a úplne zistil rozsah presahu strechy nad vyznačenou hranicou, keďže vytyčovací náčrt o tom nepojednával. Na základe merania pracovník Spoločného obecného úradu v Poltári zistil, že strecha presahuje vyznačenú hranicu na rohu rodinného domu bližšie k ulici o 38 cm a na opačnom konci rodinného domu (bližšie k altánku) o 10 cm. Na základe uvedeného preto bolo nariadené aj v podmienkach tohto rozhodnutia upraviť existujúcu strechu a zvody a žľaby slúžiace na odvod dažďovej vody smerujúce do uličky medzi pozemkami tak, aby strešná konštrukcia spolu so žľabmi a zvodmi v celej svojej dĺžke nepresahovala cez vyznačenú spoločnú hranicu pozemkov. Termín vykonania stavebných úprav bol po dohode so stavebníkmi, berúc do úvahy aj súčasné zimné obdobie, stanovený na 30.4.2017. Zároveň bolo do podmienok rozhodnutia dané aj odviesť dažďové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby na svoj pozemok tak, aby nespôsobovali škody na cudzích nehnuteľnostiach. Na základe uvedeného môže stavebný úrad skonštatovať, že všetky námietky a pripomienky ako Mgr. Boženy Košťálikovej, tak aj Ing. Petra Košťálika boli splnené a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Čo sa týka námietok voči vymeraniu spoločnej hranice pozemkov Ing. Jánom Šágom stavebný úrad tieto zamietol ako neopodstatnené z nasledovných dôvodov. V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti, pričom rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Z uvedeného paragrafového znenia jasne vyplýva, že stavebný úrad má právo a dokonca povinnosť zabezpečovať si potrebné podklady na to, aby mohol správne rozhodnúť, pričom chceme zdôrazniť tú skutočnosť, že „nie je viazaný len návrhmi účastníkmi konania“. Jedným z takýchto podkladov je aj vytýčenie spoločnej hranice medzi susednými pozemkami oprávneným geodetom s príslušným vzdelaním, ktorý jediný má právo, vedomosti a možnosti na to, aby uvedenú spornú hranicu správne vytýčil. Uvedené vytýčenie hranice je zahrnuté vo vytyčovacom náčrte pod č. 32616881-197/2016 zo dňa 21.12.2016, ktorý autorizačne overil Ing. Ján Šága – autorizovaný geodet a kartograf ev. č. 770. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že v súčasnosti je to jediný hodnoverný a hlavne odborný doklad o priebehu a stave spoločnej hranice medzi pozemkami v záujmovom území a stavebný úrad nemá dôvod tento doklad oprávneného geodeta spochybňovať. Pokiaľ právny zástupca Mgr. Boženy Košťálikovej má iný názor, môže sa svojich práv o určenie a vymedzenie spoločnej hranice pozemkov domáhať súdnou cestou. Dňa 9.12.2016 podal listom námietky k stavbe aj MUDr. Gabriel Torma, bytom Rimavská Sobota – Kirejevská 1173/37, ktorý v liste vyjadril nesúhlas so znovuvydaním akéhokoľvek povolenia pre Roberta Franza Kellera a Evu Keller Markotánovú, z dôvodu, že je spoluvlastníkom pozemkov vedených v EKN parc.č. 101/1, 101/2, 102/2, 103 a 104 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany a neželá si, aby stavebníci prestavovali nehnuteľnosti bez uzavretia právoplatnej kúpno-predajnej zmluvy, resp. zmluvy o dlhodobom prenájme nehnuteľností. Stavebníkom Robertovi Franz Kellerovi a Eve Keller Markotánovej, obaja bytom Hrnčiarske Zalužany 294, vydala obec Hrnčiarske Zalužany dňa 31.8.2015 stavebné povolenie pod č. 460/2015/139-Ku na stavbu „Prestavba rodinného domu“ umiestnenú na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 512, 513, 514 a 515 (podľa EKN parc. č. 103, 101/1 a 101/2) v k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Uvedené stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015. Voči uvedenému stavebnému povoleniu sa už nedá odvolať. Podľa listu vlastníctva č. 844 je MUDr. Gabriel Torma spoluvlastníkom pozemkov registra „E“ parc. č. 101/2, parc. č. 102/2, parc. č. 103 a parc. č. 104 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany v podiele 3/60. Na liste vlastníctva č. 797 ste spoluvlastníkom pozemku registra „E“ parc. č. 101/1 v k. ú. Hrnčiarske Zalužany v podiele 9/240. V zmysle § 139 ods. 2 občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov.     Nakoľko MUDr. Gabriel Torma je účastníkom konania bolo mu v súlade s ust. § 61 a § 88a stavebného zákona oznámené začatie konania o dodatočnom povolení uvedenej stavby a bola mu daná možnosť podať svoje námietky a pripomienky k stavbe na ústnom pojednávaní dňa 9.12.2016. Oznámenie o začatí konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou mu bolo zaslané doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením. Písomnosť doručovali dňa 18.11.2016 a dňa 21.11.2016, pričom dňa 21.11.2016 bola písomnosť uložená na pošte. V zmysle § 24 ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov, ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením z  hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62, § 63, § 68, § 88a stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením zmeny stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody , ktoré by bránili vydaniu dodatočného  povolenia o zmene stavby pred dokončením, preto vydal rozhodnutie o jej povolení s tým, že podmienky pre uskutočnenie stavby určené v stavebnom povolení predmetnej stavby ostávajú v platnosti.   Poučenie: Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.           Ing. Branislav Nociar starosta   Rozhodnutie sa doručí:

 1. Robert Franz Keller, Hrnčiarske Zalužany 294, 980 12 Hrnč. Zalužany
 2. Eva Keller Markotánová, Hrnčiarske Zalužany 294, 980 12 Hrnč. Zalužany
 3. Anna Bolhová, Mikszáthová 450/34, 990 01 Veľký Krtíš
 4. Eugen Torma, TSK B1, 979 01 Rimavská Sobota
 5. Gabriel Torma, TSK B 1, 979 01 Rimavská Sobota
 6. Paulína Berkyová, Hrnčiarske Zalužany 131, 980 12 Hrnč. Zalužany
 7. Edita Vargicová, Hrnčiarske Zalužany 327, 980 12 Hrnč. Zalužany
 8. Božena Košťáliková, Hrnčiarske Zalužany 130, 980 12 Hrnč. Zalužany v zastúpení Fiľo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04  Bratislava
 9. Ladislav Talán, Hrnčiarske Zalužany 134, 980 12 Hrnč. Zalužany v zastúpení Ing. Petrom Košťálikom, Hrnčiarske Zalužany 130, 980 12  Hrnč. Zalužany
 10. Križová Eva, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec
 11. Anna Stieranková, Šintavská 12, 851 05 Bratislava
 12. Radovan Révesz, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota
 13. Ľubomír Lámer, Malohontská 6/30, 979 01 Rimavská Sobota
 14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
 15. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

 Na vedomie:

 1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Železničná 2, 987 01 Poltár

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:                                   Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 9.1.2016

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci