Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – stavebný pozemok.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – stavebný pozemok.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – stavebný pozemok

Hrnčiarske Zalužany, 22.6.2021

 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na predaj   nehnuteľného majetku obce:

       Obec Hrnčiarske Zalužany podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako aj podľa zásad hospodárenia s majetkom obce č. 1/2012,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:

 stavebný pozemok:  o  výmere: 647 m2, ktorý pozostáva z  parciel CKN  nachádzajúcich   sa:

v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, zapísaných na LV č. 385:

-  p.č. 1017/12 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha;

-  p.č. 1018/6, o výmere 9 m2, druh pozemku: vodná plocha;

v k.ú. Sušany, zapísaný na LV č.:605

- p.č. 603/61, o výmere 605 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast;

- p.č. 943/9, o výmere 31m2, druh pozemku: vodná plocha ;

  v minimálnej cene 10,-€/m2.

  Ostatné podmienky predaja:

  • - pozemky budú predané výlučne za účelom výstavby rodinného domu;
  • - ak kupujúci nebude mať v termíne 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy (ktorá musí byť podpísaná najneskôr do 3 mesiacov od schválenia OZ) vydané platné stavebné povolenie a v tej istej dobe nezačne s výstavbou rodinného domu – obec si uplatní právo spätnej kúpy podľa § 607-610 Občianskeho zákonníka;
  • - náklady na vypracovanie zmluvnej dokumentácie a prevod znáša kupujúci;
  • - v prípade, ak by chcel kupujúci predať pozemky, ktoré sú predmetom predaja,  v termíne do 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, má obec k nim  predkupné právo, najviac v cene za ktorú ich predala kupujúcemu.

 

Termín na predloženie súťažných návrhov:

23.7.2021 (ďalšie OZ), do 12:00 hod., v zalepenej obálke s označením „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“, poštou na adresu: Obec Hrnčiarske Zalužany, č. 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, alebo osobne do podateľne obecného úradu.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci