Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2015

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2015

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný plyn 2015

Zverejnenie vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

                                                                                                                                                                                  „Dodávka zemného plynu Hrnčiarske Zalužany 2015“

Stručný opis zákazky

Pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 09123000 – 7 Zemný plyn.
Predpokladaná hodnota zákazky bez  DPH: 12 000,- eur
Trvanie zmluvy v intervale : od 1.1.2015-31.12.2015..
Dátum zverejnenia: 27.11.2014.
Lehota na predkladanie ponúk: 2.12.2014, do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Nociar Telefón: 047/5672111, 0908903587, Fax: 047/5675377, Mail:starosta@hrnciarskezaluzany.skou@hrnciarskezaluzany.sk;
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 1/VO-2014.

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci