Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2/PPVO-2013

Výzva na predloženie ponuky – zemný plyn 2/PPVO-2013

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155 m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na dodávku tovaru  – zemného plynu , podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013. Príloha:Výzva na predloženie ponuky zemný plyn – 1

Zverejnenie vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

                                                                                                                                                                                  „Dodávka zemného plynu Hrnčiarske Zalužany 2014“

Stručný opis zákazky

Pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 09123000 – 7 Zemný plyn
Predpokladaná hodnota zákazky bez  DPH: 16 000,- eur
Trvanie zmluvy v intervale : od 1.1.2014-31.12.2014.
Dátum zverejnenia v profile: 4.12.2013.
Lehota na predkladanie ponúk: 9.12.2013, do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Nociar Telefón: 047/5672111, 0908903587, Fax: 047/5675377, Mail:starosta@hrnciarskezaluzany.skou@hrnciarskezaluzany.sk;
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: 2/PPVO-2013.

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci