VZN 01 – 2012 o poplatkoch v školách

VZN 01 – 2012 o poplatkoch v školách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01 /2012

( ďalej len VZN ) o stanovení  výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov , § 6 zákona Národnej rady SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, postup pri znížení a odpustení príspevku žiakov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany s účinnosťou od 1.1.2013 :

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov1), ktoré budú uhrádzať školám a  školským zariadeniam v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany.

 1. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti a školské jedálne v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany :

  • Materská škola Hrnčiarske Zalužany,

  • Školský klub detí pri ZŠ Hrnčiarske Zalužany,

  • Školská jedáleň pri MŠ Hrnčiarske Zalužany.

 1. Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).

Čl. 2

Materská škola

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 5,- EUR.

 1. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3),

  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 3. V prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Čl. 3

Školský klub detí

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením a výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka 2,00 EUR.

 1. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 1. Riaditeľ základnej školy (ďalej len „riaditeľ“) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1), ak zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3).

Čl. 4

Školská jedáleň

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

 1. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v piatich pásmach.

 2. Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,05 EUR pásmo z finančných pásiem ministerstva:

  1. Desiata v sume 0,24 EUR

  2. Obed v sume 0,60 EUR

  3. Olovrant v sume 0,21 EUR

e) Obed pre dospelých stravníkov (zamestnanci MŠ a ZŠ )

2,15 EUR:

Soc. Fond 0,10 EUR

Zamestnávateľ 1,18 EUR

Zamestnanec 0,87 EUR

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na prípravu jedného obeda (režijné náklady ) pre deti v MŠ 0,10 Eur.

 1. Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy je 0,88 EUR pásmo z finančných pásiem ministerstva:

  1. Doplnkové jedlo (desiata) v sume 0,25 EUR

  2. Obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume 0,88 EUR

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na prípravu jedného obeda (režijné náklady) pre žiaka ZŠ 1.až 4.ročník 0,10 Eur.

 1. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany ) sa zabezpečuje podľa odseku č. 5. a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

 1. Cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady – spolu vo výške 2,50,- EUR na jedno jedlo. Starosta obce môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

 1. Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) až 7) a príspevok a réžia u cudzích stravníkov sa uhrádza v priebehu mesiaca.

§ 5

Účinnosť

Návrh VZN bol vyložený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na pripomienkovanie obyvateľom obce dňa : 8.11.2012.

 Pripomienky boli prerokované dňa : neboli doručené žiadne pripomienky

 1. VZN číslo 01/2012, ktorým sa ustanovujú podmienky stanovenia výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 23.11.2012, uznesením číslo

06/2012.

 1. VZN číslo 01/2012 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.

 2. VZN číslo 01/2012 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013

 3. VZN číslo 01/2012 je prístupné na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch v kancelárii pre prijímanie stránok a zverejnené na webovej stránke obce.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrnčiarske Zalužany o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ruší VZN obce Hrnčiarske Zalužany č. 01/2011 zo dňa 1.11.2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

1

) § 28 ods. 6), § 114 ods. 7), § 115 ods. 6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov

2

) § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3

)§§ 10 – 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci