Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany (nevyužité pozemky určené k bytovej výstavbe) podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany (nevyužité pozemky určené k bytovej výstavbe) podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :

Z á m e r

odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany   podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :

 – nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z miestnych a podielových daní, prínos z využitia kapacít ZŠ a MŠ.

Obec Hrnčiarske Zalužany

zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce – pozemkov v k.ú. Hrnčiarske Zalužany  a  Sušany:

Stavebný pozemok č.1:

v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely p.č. 1017/6 a 1018/2

v k.ú. Sušany, parcely 603/17 a 943/4

spolu o výmere: 796 m2.

Stavebný pozemok č. 2:

v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely p.č. 1017/8 a 1018/3

v k.ú. Sušany, parcely 603/18 a 943/3

spolu o výmere: 826 m2.

Stavebný pozemok č. 3:

v k.ú. Sušany, parcela 603/2

spolu o výmere: 649 m2.

Stavebný pozemok č. 4:

v k.ú. Hrnčiarske Zalužany, parcely p.č. 1017/12 a 1018/6

v k.ú. Sušany, parcely 603/61 a 94, spolu o výmere: 648 m2.

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa  23.10.2019

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce: 23.10.2019.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci