Z á m e r odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Z á m e r odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Zá m e r

odpredaja – pozemkov – majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :

 Obec Hrnčiarske Zalužany po prerokovaní na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 23.9.2011 – Uznesenie č. 5/2011, B/6, zverejňuje zámer odpredaja nasledovného majetku obce – nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Hrnčiarske Zalužany :

  • parcela C-KN č.996/2, celková výmera: 36 346 m2,
  • parcela C-KN č.998/3, celková výmera: 3 445 m2
  • parcela C-KN č.999/2, celková výmera: 3 487 m2
  • parcela C-KN č.1001/4, celková výmera: 1 722 m2,

pre kupujúceho :

Názov: Xav, s. r. o.

Sídlo: Štúrova 104,

900 01 Modra

IČO: 46 332 448

Zámerom odpredaja nehnuteľností – uvedených pozemkov je odpredať ich z vlastníctva obce podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že investícia BIOPLYNOVÁ STANICA, ktorá bude vybudovaná na uvedených parcelách prinesie pozitívne synergické efekty pre obec: podpora zamestnanosti v obci, ekonomický prínos pre obec (predajná cena, možnosť lacnejších dodávok tepelnej energie pre obec), podpora podnikateľov v obci (dlhodobé zmluvy na dodávku suroviny), možnosť rozvoja ďalších podnikateľských aktivít v obci (spracovanie digestátu)…

Kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti – pozemky – je určená vo výške 3,20 €/1m2.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 28.5.2013

Ing. Branislav Nociar

starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce : 28.5.2013

/zverejnenie trvalo do …………………../

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci