Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Hrnčiarske Zalužany, 16.11.2012

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie
Starosta Obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 23.11.2012, o 17.15 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Schválenie programu zasadnutia OZ

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.9.2012

6. Správa o činnosti obecného úradu

7. Interpelácie poslancov

8. Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.9.2012

9. Schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce (01/2012)

10. Schválenie Zásad používania os. súkromných mot. vozidiel pri pracovných cestách (02/2012)

11. Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie k 31.12.2012. Schválenie ústrednej inventarizačnej komisie, čiastkových inventarizačných komisii, inventúrnej komisie, vyraďovacej komisie, likvidačnej komisie

12. Schválenie dotácii pre rok 2013

13. Správa kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2012

14. Prerokovanie žiadostí

15. Schválenie VZN č.01/2012 stanovení  výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnč. Zalužany

16. Schválenie VZN č.02/2012,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

17. Rôzne

18. Diskusia

19. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ

20. Záver.

Prílohy: -Návrhy VZN 01/2012 a 02/2012 sú zverejnené na stránke obce www.hrnciarskezaluzany.sk

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci