Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.3.2013, o 17.45 hod.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 15.3.2013, o 17.45 hod.

Hrnčiarske Zalužany,

8.3.2013

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

 Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení,

zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ),

dňa 15.03.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Schválenie programu zasadnutia OZ.

5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2012.

6. Správa o činnosti obecného úradu.

7. Interpelácie poslancov.

8. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2012.

9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012.

10. Prerokovanie rozvojových projektov / zmena rozpočtu .

11. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2012/ návrh na vyradenie majetku.

12. Správa kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2012.

13. Prerokovanie žiadostí .

14. Prerokovanie platu starostu pre rok 2013, podľa zákona 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 253/1994 Z.z.

15. Rôzne.

16. Diskusia.

17. Návrh a schválenie uznesenia z rokovania OZ. 18. Záver.

Poznámka: každé zasadnutie OZ je verejné, teda sa môžu na ňom zúčastniť aj občania obce

Ing.Branislav Nociar

starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci