Zmluva o dielo č. 8/2017 – kanalizácia ul. Družstevná

Zmluva o dielo č. 8/2017 – kanalizácia ul. Družstevná

Číslo zmluvy: 2017/10-04; ZoD 8/2017

Zmluvná strana: STAVTECH BB, s.r.o, Banská Bystrica

Nazov zmluvy: Zmluva o dielo

Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁ-CIE UL. DRUŽSTEVNÁ”, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 3 Výzvy na súťaž (z ktorej vzišla táto zmluva) a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí prí-lohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len

Cena vrátane DPH: 154.912,52€

Dátum účinnosti zmluvy: 24.10.2017

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci