ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU – Kompostáreň

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU – Kompostáreň

Číslo zmluvy: 2020/02-01; OPKZP-PO1-SC111-2017-32/24

Zmluvná strana: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nazov zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Predmet: Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany Kód projektu v ITMS 2014+ : 310011T933 Miesto realizácie projektu : obec Hrnčiarske Zalužany Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-32 Použitý systém financovania : predfinancovanie, refundácia

Cena vrátane DPH: 115 150,30€ (výška dotácie)

Dátum účinnosti zmluvy: 6.2.2019

Dátum ukončenia zmluvy:

Zmluva vo formate pdf: odkaz tu

Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci