Zmluvy 2017

Zoznam zmlúv
Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Info
ZoÚč. 2/2017; 2017/08-03 Peter Peniak Poltár Zmluva o účinkovaní Viac
ZoOSOVVK 3/2017; 2017/08-02 Jozef Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoÚč. 4/2017; 2017/07-06 Peter Cmorik Zmluva o účinkovaní Viac
OPOS - 2/2017 Ing. Jozef Nosáľ Z m l u v a o poskytovaní služieb v oblastiach „bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, výkonu niektorých činností PZS a ochrany osobných údajov“ Viac
ZoOSOVVK 2/2017; 2017/07-05 Ján Slanina ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
ZoOSOVVK 1/2017; 2017/07-04 Ján Babarík ZMLUVA o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou Viac
Dodatok k zmluve č.N20160329009; 2017/07-03 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DODATOK k Zmluve o spolupráci č. N20160329009 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I s kódom ITMS2014+: 312041A138 zo dňa 29.03.2016 Viac
2017/07-02; ZoNNP 1/2017 Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov Viac
2017/07-01; KZ č.2/2017 Ing. Ondrej Vargic; Mgr. Zuzana Vargicová Kúpna zmluva Viac
2017/06-05; 147314 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie Viac
2017/06-04; KZ 3/2017 Lýdia Makovická Kúpna zmluva Viac
2017/06-03; 25/006/14 - dpdatok č.3 Prima banka Slovensko, a.s. Sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina Municipálny úver - Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 25/006/14 Dodatok č. 3 Viac
2017/06-02; 166/2017/ODDF Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Viac
2017/06-01;ZDU:2016-01524-0154/1 Enerhy Europe, SE Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Viac
2017/05-07;ZOPD 7/2017 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2017 v roku 2017 Viac
2017/05-06 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o. Viac
2017/05-05, MD METAL, s.r.o., Hriňová Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Viac
2017/05-04; ZoÚč. 1/2017 Peter Urban Zmluva o účinkovaní Viac
2017/05-03; HLZ1/2017 SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský Hromadná licenčná zmluva Viac
2017/05-02; PZ 1/2017 Danka Bakšová Príkazná zmluva Viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci