Zverejnenie ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce

Zverejnenie ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch, na svojom zasadnutí konanom dňa 10.10.2014,  v  súlade so zákonom č.138/1991 Z.z. o majetku obci a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany (č.01/2012),  schválilo (uznesenie 04/2014, bod B/8) vypísanie verejnej obchodnej súťaže formou ponukového konania na prenájom pôdy vo vlastníctve obce, na parcelách 996/2, 998/3, 999/2, 1001/4 + 996/3, v rozsahu celkom 4,9523 ha za nasledovných podmienok:

- doba prenájmu: 12  kalendárnych mesiacov,

- účel použitia: poľnohospodárska prvovýroba.

Výberové kritérium: najvyššia ponúknutá cena.

Uzávierka ponúk: 24.10.2014 o 12:00, v zalepenej obálke s nápisom „ Neotvárať – cenová ponuka“

Cenová ponuka musí obsahovať:

- identifikáciu záujemcu,

- predmet prenájmu,

- účel použitia,

- čestné prehlásenie o tom, že v čase podania ponuky nemá žiadne polehotné záväzky voči obci.

Cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo budú doručené po lehote, budú zo súťaže vylúčené .

Forma zverejnenia ponukového konania: webová stránka obce, úradná tabuľa.

————

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci