Zverejnenie zámeru obce Hrnčiarske Zalužany – predaja pozemku z majetku obce

Zverejnenie zámeru obce Hrnčiarske Zalužany – predaja pozemku z majetku obce

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, týmto: na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  č. 3/2021 zo dňa 23.7.2021, bod B/5  zverejňuje :

  1. Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z majetku obce :

podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: vo výlučnom vlastníctve obce, zapísanej   na LV č. 385, k.ú. Hrnčiarske Zalužany vo vlastníctve obce, ako parcely registra „C“ novovytvorená parcela vytvorená GP č. 48109622-109/2021,  z pôvodnej parcely E-KN č.1035/301, druh pozemku vodná plocha o výmere 346 m2:

  • parcela registra „C“ – C-KN  č. 944/7,  o výmere 125 m2, druh pozemku: ostatná plocha,

ako prípad osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že ktorý je daný tým, že predmetný pozemok je obcou nevyužívaný, pričom obci vznikajú náklady na odstraňovanie jeho zaburinenia, ako aj ekonomickom prínose, vo forme výnosu z predaja a následne príjmu z miestnej dane z nehnuteľnosti. Pre obec sú uvedená nehnuteľnosť – pozemok nevyužiteľný a ani v súčasnej dobe sa nevyužíva. Hodnota nehnuteľností, ktoré budú predmetom zámennej zmluvy : Hodnotu nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a je predmetom zámeru – predaja, určilo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch podľa § 3 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  sumou 2,50 euro/m2.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 11.10.2021.

Ing. Branislav Nociar starosta obce

  Zámer prevodu nehnuteľností – osobitný zreteľ

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci