Zverejnenie – výrub stromu

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – V.Bakšová

 

         Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
OUHZ/40/2021/ 58-002 08.03.2021 8dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 140 cm rastúci na pozemku KN-C parc.č. 874/1 k. ú. Hrnčiarske. Žiadateľ: Viera Bakšová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 4

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci