Úradné oznamy

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – výrub stromu

Zverejnenie   Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania. Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota […]

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2021

Poplatky na r. 2022 – schválené Rozpočet na rok 2020 – schválený NUS 2030 Hrnčiarske Zalužany schválená OZ VZN č.022021 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2022 – schválené PHSR 2015-2023 Hrnčiarske Zalužany – schválený – aktualizácia v r.2021

čítaj viac

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie – novostavba rodinný dom – Marek a Miriam Vargicovci

Vargic Marek a Miriam – Stavebné povolenie RD – verejná vyhláška

čítaj viac

Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 10.12.2021, o 16.30 hod.

Oznam o konaní OZ 10.12.2021           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                          na deň 10.12.2021 /piatok/, o 16.30. hod. Miesto […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.10.2021 – zverejnenie

Zapisnica_4_2021(16_20218_2022)_ 29_10_2021

čítaj viac

Zverejnenie návrhov dokumentov, ktoré budú schvaľované na zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 10.12.2021

Návrh VZN č.022021 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2022 návrh rozpočtu na rok 2022 Návrh poplatkov na r. 2022

čítaj viac

Oznámenie o strategickom dokumente: obec Hrnčiarske Zalužany Nízkouhlíková stratégia – 2030 – zverejnenie

oznámenie verejnosti, že obstarávateľ,  Hefaistos n.o., Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen, IČO 51 955 822 predložil 09. 11. 2021 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len […]

čítaj viac

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním

Verejná vyhláška – Vargicovci-RD-oznámenie o začatí konania

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí Obecného zastupiteľstva HZ, ktoré sa konalo dňa 29.10.2021

VZN o určení spádovej MŠ v zriaď. pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany – schválené Dodatok č.1 k Zásadám č.1-2019 – služobné cesty schválený Dodatok č.2 k Smernici č 03-2015 stočné -schválený Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – schválený

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube stromu – E.Bolhová

Rozhodnutie – výrub – Bolhová Eva

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci