Úradné oznamy

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY – predaj pozemkov – osobitný zreteľ 2

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších                                                             predpisov, týmto :  na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, č. 2/2019, body B/9-11,  zo dňa 17.5.2019 zverejňuje :   Zámer predaja nehnuteľností /pozemkov / z majetku obce : podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku […]

čítaj viac

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY – predaj pozemkov – osobitný zreteľ 1

Obec  Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších                                                             predpisov, týmto :  na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, č. 2/2019, body B/9-11,  zo dňa 17.5.2019 zverejňuje :   Zámer predaja nehnuteľností /pozemkov / z majetku obce : podľa § 9a ods. 8 písm. e/zákona č. […]

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA Materskej školy Hrnčiarske Zalužany,

Vyhlásenie výberového konania riaditeľ riaditeľka MŠ H.Zalužany Obec Hrnčiarske Zalužany podľa ustanovenia §3 a §4  zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako […]

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA Základnej školy Hrnčiarske Zalužany.

Vyhlásenie výberového konania riaditeľ riaditeľka ZŠ H.Zalužany Obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle §3 a §4 zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a §5  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 17.5.2019, o 18.00 hodine.

Pozvánka na OZ 17.5.2019           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 17.5.2019 /piatok/, o 18:00 hod.     Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 1.3.2019 – zverejnenie

Zpisnica_1_2019(2_2018_2022)_1_3_2019;      Zásady č.1-2019 používania súkromného motorového vozidla-schválené;    Smernica 1-2019 pre ZNH ZMR – schválená

čítaj viac

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku – osobitný zreteľ

Z á m e r      odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany  podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :  – nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja a z miestnych […]

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2018 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2018

čítaj viac

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2018 (v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce H.Zalužany za rok 2018. Obec Hrnčiarske Zalužany  má  za rok 2018  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov : 12,02 %.  

čítaj viac

Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o.: Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za obdobie 01.10.2018 – 31.12.2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 IV. štvrťrok 2018

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci