Úradné oznamy

Odvolanie voči rozhodnutiu o dodatočnom povolení zmeny stavby č. 6/2017-7/Bč zo dňa 9.1.2017 – upovedomenie o podanom odvolaní a obsahu odvolania

Fiľo Partners – prestavba RD odvolanie                               Košťálik Peter Ing. – prestavba RD odvolanie

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa 09.12.2016.

Zapisnica_5_2016(12_2014_2018)_9_12_2016

čítaj viac

Zverejnenie potvrdenia o (maximálnej) cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou(stočné) na roky 2017-2021

URSO – Potvrdenie o maximálnej cene stočného 2017-2021

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby

keller-franz-a-eva-keller-markotanova-prestavba-rd-spojene-uzemne-a-stavebne-opr Číslo: 6/2017-7/Bč (397/2016/111-1-Ku)                                   Hrnčiarske Zalužany, 9.1.2017 Obec Hrnčiarske Zalužany ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení […]

čítaj viac

Verejná vyhláška rozhodnutie: predĺženie termínu dokončenia líniovej stavby” Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia”.

okresny-urad-poltar-verejna-vyhlaska-rozhodnutie-splaskova-kanalizaciaq

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2016

rozpocet-na-rok-2017-schvaleny                                                                                     vzn_-dane_-2017-schvalene                          […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 9.12.2016, o 17.00 hodine

pozvanka-na-oz-9-12-2016                                                                                                              […]

čítaj viac

Zverejnenie: Návrh rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017

navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2017

čítaj viac

Zverejnenie: Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017.

vzn_-dane_-2017-navrh

čítaj viac

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie – Líniová stavba „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany

sse-da-s-zahustenie-kioskovej-ts-stavebne-povolenie

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci