Úradné oznamy

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016

zapisnica_4_201611_2014_201614_10_2016

čítaj viac

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie

robert-kellereva-keller-markotanova-dodatocne-povolenie-zmeny-stavby-2   Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby, pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre zmenu stavby […]

čítaj viac

Verejná vyhláška: Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia“ -oznámenie o začatí konania

2016-000811-2-oznamenie-o-zacati-konania-splaskova-kanalizacie-predlzenie-terminu-ukoncenia   Stavebník obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO 00 318 795 doručil dňa 20. 10. 2016 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť č. 680/2016, zo dňa 20. 10. 2016 o povolenie zmeny stavby pred dokončením – predĺženie termínu ukončenia líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany – splašková kanalizácia“, podľa § 68 […]

čítaj viac

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – Zahustenie KIOSKOVEJ TS

sse-d-a-s-zilina-zahustenie-kioskovej-ts-stavebne-konanie

čítaj viac

Dodatok č.1 k VZN 1/2012

dodatok-c-1-k-vzn-1-2012

čítaj viac

VZN č.2/2016 poskytovanie dotácii

14vzn_c-2_2016_-poskytovanie_-dotacii

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 14.10.2016, o 17.30 hodine

pozvanka-na-oz-14-10-2016  P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 14.10.2016 (v piatok), o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať […]

čítaj viac

Verejná vyhláška – zverejnenie

verejna-vyhlaska-rozhodnutie

čítaj viac

Zverejnenie návrhov dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 14.10.2016

navrh-dodatku-c-1-k-vzn-12012 navrh_vzn_c-2_2016_-poskytovanie_-dotacii

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 22.7.2016 – zverejnenie

Zapisnica_3_2016(10_2014_2016)22_7_ 2016    

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci