Úradné oznamy

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o výrube stromov

Rozhodnutie – výrub stromov – Bohuslavová Kamila

čítaj viac

Verejná vyhláška: stavebné povolenie rodinný dom Mgr. Daša Tóthová

Stavebné povolenie – Tóthová Dáša-Novostavba RD

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.7.2021 – zverejnenie

Zapisnica_3_2021(15_2018_2022)_23_7_2021

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. – výrub stromov Bohuslavová

 Zverejnenie Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov           Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – D.Tóthová

Tóthová Dáša-RD-začatie konania SP-UK

čítaj viac

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – detské ihrisko MŠ

zapisnica-z-vyhodnotenia-ponukRekonštrukcia detského ihriska v MŠ

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.7. 2021 (v piatok), o 17.00 hodine.

 Pozvánka na OZ 23.7.2021           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 23.7.2021 /piatok/, o 17:00. hod. Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

čítaj viac

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – stavebný pozemok.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – stavebný pozemok Hrnčiarske Zalužany, 22.6.2021  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na predaj   nehnuteľného majetku obce:        Obec Hrnčiarske Zalužany podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako aj podľa zásad hospodárenia s majetkom obce č. 1/2012,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:  stavebný pozemok:  o  […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.6.2021 – zverejnenie

Zapisnica_2_2021(14_2018_2022)_ 4_6_2020

čítaj viac

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obec Hrnčiarske Zalužany: 1. A/ Vyhlasuje: V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany, ktorá sa uskutoční dňa 23.7.2021, o 18.00 hod. v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch na zasadnutí OZ. […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci