Úradné oznamy

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška.         Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie – zahustenie kioskovej TS

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie Dňa 11.04.2016 podal stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016 – zverejnenie

Zapisnica_1_ 2016(8_2014_2018)_17_3_2016

čítaj viac

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany

miesto realizácie projektu : Obec Hrnčiarske Zalužany názov a stručný opis projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany hodnotíme ako nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.3.2016 (piatok), o 18.00 hodine.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 11.3.2016 /piatok/, o 18:00 hod.   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie […]

čítaj viac

Oznam pre žiadateľov o voličské preukazy

Oznamujeme občanom, že hlasovacie preukazy na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5.3.2016 si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade do piatku 4.3.2016 do 13,00 hod.   Oznam hlasovacie preukazy

čítaj viac

Oznam pre žiadateľov o hlasovanie do prenosnej urny

Oznamujeme občanom, ktorí žiadajú vo voľbách  do NR SR konaných dňa 5.3.2016 o hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny, aby túto skutočnosť nahlásili v čase úradných hodín na telefónnom čísle 56 72 111 alebo 0948 065 973.              Oznam pre žiadateľov o voľbu do prenosnej urny                     

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky na projekt:Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy  Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky- Vypracovanie žiadosti o NFP- MŠ-Zníženie energetickej náročnosti budovy

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky: Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby k predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky- Realizácia verejného obstarávania MŠ-Zníženie energetickej náročnosti budovy

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky: stavebný dozor na rekonštrukciu kultúrneho domu

Informácia o zadaní zákazky – Stavebný dozor na rekonštrukciu Kultúrneho domu Hrnčiarske Zalužany

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci