Úradné oznamy

Informácia o zadaní zákazky – projektová dokumentácia “„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany“

Informácia o zadaní zákazky – Projektová dokumentácia MŠ

čítaj viac

Informácia o realizácii projektu: Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany (prvá časť)

Informácie pre obyvateľov obce Hrnčiarske Zalužany Kamerový systém pre priestory obce Hrnčiarske Zalužany  prístupný verejnosti je doplnková služba v rámci projektu  Ministerstva vnútra SR „ Prevencia kriminality“. Súčasťou projektu Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany je vybudovanie vyhradenej infraštruktúry (pozostáva z vysokokapacitnej prístupovej siete a prislúchajúcich aktívnych sieťových zariadení, transportnej časti siete a zo zariadení pre […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015 – zverejnenie

Zapisnica_6_2015_(7_2014_2018)_11_12_ 2015

čítaj viac

Schválené dokumenty – zverejnenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch boli schválené nasledovné dokumenty: – VZN č.3/2015 –  VZN č.4/2015 – VZN č.5/2015 – Rozpočet obce na rok 2016 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021. Uvedené dokumenty sú zverejnené v prílohe tohoto oznamu. VZN_ dane_ 2016_schválené; VZN_c_4_2015_ umiestnovanie_ volebnych_ plagatov_schválené;  VZN_5_2015_ zápis_ZS;  Rozpočet na […]

čítaj viac

Voľby do NRSR 2016 – Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr […]

čítaj viac

Informácia o zadaní zakázky – projektová dokumentácia “Rozšírenie kapacity MŠ Hrnčiarske Zalužany”

Obec Hrnčiarske Zalužany                                                                                              ZVEREJNENIE ZADANIA ZÁKAZIEK  NA  OBSTARANIE TOVAROV […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2015 (v piatok) o 17.30 hod.

P o z v á n k a.  Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 11.12.2015 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 6.11.2015 – zverejnenie

Zapisnica_5_2015_(6_2014_2018)_6_11_2015

čítaj viac

Oznámenie o ukončení realizácie projektu

                                      Oznámenie o ukončení realizácie projektu   Obec Hrnčiarske Zalužany ukončila dňa 30. 11. 2015  realizáciu dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce – pokračovanie. Cieľom projektu bolo : –       Podpora sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených a ohrozených sociálnym vylúčením, najmä MRK, formou terénnej sociálnej práce v Hrnčiarskych Zalužanoch –       Zlepšenie […]

čítaj viac

Zámer predať pozemky – osobitný zreteľ

Z á m e r   o d p r e d a j a     nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je špecifikovaný nasledovne : nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci