Úradné oznamy

Zverejnenie Návrhu VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany.

Návrh VZN č 02-2013

čítaj viac

Zverejnenie zákazky na obstaranie prác

V súlade s § ods.9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informáciu o zadaní zákazky  “Oprava miestnych komunikácii Hrnčiarske Zalužany 2013″ (v prílohe). Informácia o zadaní zákazky – oprava ciest

čítaj viac

Profil pre verejné obstarávanie 1/PPVO-2013.

Obec Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk podľa § 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, na vykonanie stavebných prác, podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platné od 01.07.2013. Prílohy: výzva na predkladanie ponúk- cesty H.Zalužany; výkaz_výmer-cesty HZ […]

čítaj viac

Schválená zmena časti VZN 03/2012

Zmena VZN 03-2012 – schválená

čítaj viac

Schválené VZN 01/2013 o chove a držaní psov na území obce Hrnčiarske Zalužany

VZN – chov a držanie psov 01-2013 schválené

čítaj viac

Zverejnenie návrhu zmeny časti VZN 03/2012.

Návrh Zmeny VZN 03-2012 

čítaj viac

Zverejnenie návrhu VZN 01/2013 o chove a držaní psov.

Návrh VZN – chov a držanie psov 01-2013

čítaj viac

Z á m e r odpredaja pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa

Zá m e r odpredaja – pozemkov – majetku obce Hrnčiarske Zalužany podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :  Obec Hrnčiarske Zalužany po prerokovaní na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 23.9.2011 – Uznesenie č. 5/2011, B/6, zverejňuje […]

čítaj viac

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie XAV s.r.o.-Bioplynka 1;  Stavebné povolenie XAV s.r.o.-Bioplynka 2;  Stavebné povolenie XAV s.r.o.-Bioplynka 3

čítaj viac

Rozhodnutie o výrube drevín

Výrub drevín – Rozhodnutie

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci