Dokumenty: VZN, Zásady, Smernice, Vnútorné predpisy

Zoznam dokumentov
Názov PDF
VZN č. 1/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č. 5/2015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č.4/2015 – o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č.3/2015 – o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2016 stiahni
Dodatok č.2 k zásadám č.02/2012 – k používaniu SMV pri služobných cestách stiahni
VZN č. 02/2015 – o odvádzaní odpadových vôd stiahni
Smernica č. 03/2015 o poplatkoch za odvádzanie odpadových vôd stiahni
Smernica 02/2015 Verejné obstarávanie stiahni
VZN č. 01/2015 o držaní a vodení psov stiahni
VZN č. 3/2014 – miestne dane stiahni
VZN č. 02/2014 – o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. stiahni
VZN č.01/2014: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce HRNČIARSKE ZALUŽANY stiahni
VZN č. 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany. stiahni
VZN č. 01/2013 – o chove a držaní psov na území obce stiahni
Dodatok č.1 k zásadám č. 02/2012 – používanie SMV pri služobných cestách stiahni
Zásady č. 01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrnčiarske Zalužany stiahni
VZN č. 02/2012 – o organizácii miestneho referenda stiahni
VZN č. 01/2012 – o príspevku na náklady v školách stiahni
Zásady č. 02/2012 – používania SMV na služobných cestách stiahni
Zásady č.01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce stiahni

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci