Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. – výrub stromov Bohuslavová

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. – výrub stromov Bohuslavová

 Zverejnenie

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

          Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

 

Spisová značka konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
OUHZ/99/2021/ 206-002 31.08.2021 8dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – 2 ks smrek obyčajný, s obvodmi kmeňov 160 cm, rastúce na pozemku KN-C parc.č. 145/1 k. ú. Hrnčiarske. Žiadateľ:  Kamila Bohuslavová, Hrnčiarske Zalužany č. 218

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci