Modernizácia verejného osvetlenia

  • Miesto realizácie projektu : obec Hrnčiarske Zalužany
  • Názov a stručný opis projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany
  • Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany hodnotíme ako nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku používania nevhodných technológii. Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ostané nevyhnutné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Významnou súčasťou projektu bude realizácia svetelno technických meraní po ukončení technickej realizácie projektu.

  Operačný programOP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast   Spolufinancovaný z ERDF Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

vlajka EU

vlajka SR

názov a sídlo prijímateľa : Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

  • informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu :

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)
Aktivita 1: Modernizácia verejného osvetlenia 12/2015 07/2016
Podporné aktivity
Riadenie projektu 12/2015 07/2016
Publicita a informovanosť 12/2015 07/2016

 

  • Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Opkžp obrázok

 

  • odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu http://www.hospodarstvo.gov.sk/
  • výška poskytnutého príspevku: 89 722,86 EUR
  • fotodokumentácia, vizualizácia realizácie aktivít  a výsledkov projektu:

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci