Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2020, o 16.30 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2020, o 16.30 hodine.

Oznam o konaní OZ 11.12.2020

 OZNÁMENIE

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                

na deň 11.12.2020 /piatok/, o 16.30. hod.

Miesto zasadnutia: z dôvodu nutnosti dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude zasadnutie OZ konať vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.10.2020.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 02/2020 o dani z nehnuteľností,  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2021.
 9. Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.
 10. Schválenie dotácii na rok 2021.
 11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021.
 12. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021.
 13. Prerokovanie žiadostí.
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Záver.

 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, bude zasadnutie OZ prebiehať  bez účasti verejnosti.

Zápisnica zo zasadnutia však bude zverejnená obvyklým spôsobom, t.j. na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke obce.

     Ing.Branislav Nociar-starosta obce Prílohy: – návrh VZN č.022020 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2021 – Návrh poplatkov na r. 2021 – Dotácie na r.2021 – organizácie – Návrh rozpočtu 2021 Príjmy – Návrh rozpočtu 2021 – Výdavky

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci