Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.3.2016 (piatok), o 18.00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.3.2016 (piatok), o 18.00 hodine.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 11.3.2016 /piatok/, o 18:00 hod.

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie zasadnutia.

 1. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015.
 5. Správa o činnosti obecného úradu.
 6. Interpelácie poslancov.
 7. Informácia o možnosti zriadenia denného stacionára v obci (KALYPSO, n.o. Košice).
 8. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2015.
 9. Správa kontrolóra obce za rok 2015.
 10. Prerokovanie žiadostí.
 11. Rôzne.
 12. Diskusia.
 13. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar                                                                                                           starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pozvánka na OZ 11.3.2016    

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci