Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 17.5.2019, o 18.00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 17.5.2019, o 18.00 hodine.

Pozvánka na OZ 17.5.2019

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                               

na deň 17.5.2019 /piatok/, o 18:00 hod.

    Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.3.2019.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2018.
 9. Schválenie  záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2018.
 10. Schválenie čerpania rezervného fondu.
 11. Prerokovanie žiadostí.
 12. Prerokovanie sťažnosti vo forme petície proti otvoreniu prevádzky pohostinstva.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15. Záver.

 Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

     Ing.Branislav Nociar, starosta

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci