Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 19.7.2019, o 17:30 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 19.7.2019, o 17:30 hodine.

Pozvánka na OZ 19.7.2019
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 19.7.2019 /piatok/, o 17:30 hod.
Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.5.2019.
6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie dodatoku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2018 o rozhodovaní
o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany.
9. Prerokovanie žiadostí.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.
Ing. Branislav Nociar
starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci