Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.10.2020, o 17.00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.10.2020, o 17.00 hodine.

Oznam o konaní OZ 23.10.2020

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,           z v o l á v a m    zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                               

na deň 23.10.2020 /piatok/, o 17:00. hod.

Miesto zasadnutia: z dôvodu nutnosti dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude zasadnutie OZ konať vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadnutia OZ konaného dňa 4.9.2020.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Záver.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, účinných od 15.10.2020, bude zasadnutie OZ prebiehať  bez účasti verejnosti. 

Zápisnica zo zasadnutia však bude zverejnená obvyklým spôsobom, t.j. na úradnej tabuli, ako aj na webovej stránke obce.

                                                      Ing.Branislav Nociar

 starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci