Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.10. 2021 (v piatok), o 16.30 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 29.10. 2021 (v piatok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na zasadnutie OZ 29.10.2021

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch  na deň 29.10.2021 /piatok/, o 16:30. hod.

Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. 1.   Otvorenie zasadnutia.
 2. 2.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. 4.   Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. 5.   Kontrola plnenia uznesení zo  zasadnutia OZ konaného dňa 23.7.2021.
 6. 6.   Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. 7.   Návrh WEB stránky – prezentácia.
 8. 8.   Interpelácie poslancov.
 9. 9.   Schválenie VZN č. 1/2021 o   určení   spádovej   oblasti   materskej   školy  v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany.
 10. 10. Schválenie Dodatku č.2  k   smernici   č. 03/2015  o   poplatkoch   za   odvádzanie  a  čistenie  odpadových vôd.
 11. 11.  Schválenie dodatku č.1  k    zásadám   č.1/2019   používania      súkromných  osobných   motorových   vozidiel pri pracovných cestách v podmienkach obce Hrnčiarske Zalužany.
 12. 12. Schválenie čerpania rezervného fondu a rozpočtového opatrenia č.3/2021.
 13. 13. Schválenie plánu kontrolnej   činnosti   hlavnej   kontrolórky   obce  Hrnčiarske Zalužany  na 2. polrok 2021.
 14. 14. Prerokovanie žiadostí.
 15. 15. Návrhy do aktualizácie PHSR obce na roky 2015-2023.
 16. 16. Rôzne.
 17. 17. Záver.

Zasadnutie je verejné, ale na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, sa na ňom môžu zúčastniť aj   občania obce, ktorí sú kompletne zaočkovaní a  budú mať počas celej doby konania zasadnutia prekryté horné  dýchacie cesty respirátorom, za dodržania hygienických opatrení.

Ing. Branislav Nociar – starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci