Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.9.2020, o 17.00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.9.2020, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 4.9.2020

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch    na deň 4.9.2020 /piatok/, o 17:00. hod.

Miesto zasadnutia:  z dôvodu dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude zasadnutie OZ konať vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadnutia OZ konaného dňa 5.6.2020.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Prerokovanie žiadostí.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Záver.

 Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť, pri dodržaní  prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení,  v obmedzenom počte,  aj občania obce.

Ing.Branislav Nociar

      starosta obce

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci