Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.3.2021 (vo štvrtok), o 16.30 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 4.3.2021 (vo štvrtok), o 16.30 hodine.

Pozvánka na OZ 4.3.2021: Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                

na deň 4.3.2021 /štvrtok/, o 16:30. hod.

Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).

 1. 1.   Otvorenie zasadnutia.
 2. 2.   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa.
 3. 3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. 4.   Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. 5.   Kontrola plnenia uznesení zo  zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2020.
 6. 6.   Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. 7.   Interpelácie poslancov.
 8. 8.   Správa audítora za rok 2019.
 9. 9.   Informácia o plnení rozpočtu za rok 2020.
 10. 10. Zhodnotenie roku 2020.
 11. 11. Schválenie čerpania rezervného fondu.
 12. 12. Prerokovanie žiadostí.
 13. 13. Rôzne.
 14. 14. Diskusia.
 15. 15. Záver.

 Zasadnutie OZ je verejné, ale na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19  (platí  zákaz vychádzania), je účasť občanov na ňom  na vlastnú zodpovednosť (pri dodržaní primeraných hygienických opatrení – potvrdenie o testovaní, rúško….).

                           Ing.Branislav Nociar – starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci