Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2020, o 17:00 hodine.

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2020, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 6.3.2020

 P o z v á n k a

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                

na deň 6.3.2020 /piatok/, o 17:00. hod.

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. 1.Otvorenie zasadnutia.
 2. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. 5. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019.
 6. 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. 7. Interpelácie poslancov.
 8. 8. Správa kontrolóra obce za rok 2019.
 9. 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020.
 10. 10.Informácia o plnení rozpočtu za rok 2019.
 11. 11.Zhodnotenie roku 2019.
 12. 12.Schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020.
 13. 13.Prerokovanie žiadostí.
 14. 14.Rôzne.
 15. 15.Diskusia.
 16. 16.Záver.

Ing. Branislav Nociar, starosta.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci