Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 20.7.2018, o 18.00 hodine

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 20.7.2018, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 20.7.2018

Hrnčiarske Zalužany 13.7.2018. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                 

              na deň 20.7.2018 /piatok/, o 18:00 hod.

Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.5.2018.
 6. Správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia OZ.
 7. Interpelácie poslancov.
 8. Schválenie čerpania rezervného fondu.
 9. Schválenie rozpočtového opatrenia.
 10. Určenie počtu poslancov obce Hrnčiarske Zalužany na volebné obdobie r. 2018 – 2022.
 11. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hrnčiarske Zalužany na volebné obdobie r. 2018 – 2022 .
 12. Schválenie VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a  spôsobe  platby  na  čiastočnú        úhradu  nákladov v školách a školských  zariadeniach  v     zriaďovateľskej  pôsobnosti     obce   Hrnčiarske Zalužany.
 13. Prerokovanie žiadostí.
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Záver.

    Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

  Ing.Branislav Nociar

      starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci