Okresný úrad Banská Bystrica: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie BBSK na roky 2021-2027 – zverejnenie

Okresný úrad Banská Bystrica: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie BBSK na roky 2021-2027 – zverejnenie

Všetky relevantné dokumenty  nájdete ma adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

Ako aj  v prílohe tohoto oznamu:

 oznamenie-o-strategickom-dokumente-prvvavk-bbk-2021-2027- Plán rozvoja vodovodov BB

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

 Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Ľ. Štúra 1 974 25 Banská Bystrica  e-mail: vladimir.konar@minv.sk

 Konzultácie podľa § 63 zákona v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.Štúra 1 , 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci