Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška.         Robert Franz Keller, r. Keller, nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová, r. Markotánová, nar. 27.02.1962, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, podali dňa 02.05.2016 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť o vydanie dodatočného povolenia pre zmenu stavby „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

Stavba „Prestavba rodinného domu“ na pozemkoch C-KN parc.č. 514, parc.č. 515 – LV č. 796 (KN-E parc.č. 103 – LV č. 844), C-KN parc.č. 513 (KN-E parc.č. 101/1 – LV č. 797), C-KN parc.č. 512 (KN-E parc.č. 101/2 – LV č. 844) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, pre stavebníkov Robert Franz Keller r. Keller nar. 30.12.1955, bytom Hrnčiarske Zalužany 294 a Eva Keller Markotánová r. Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 294, bola povolená obcou hrnčiarske Zalužany dňa 31.08.2015 pod č. 460/2015/139-Ku. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2015.

Popis zmeny stavby: Zmena stavby sa týka stavebného objektu SO – 01 Rodinný dom. Zmenila sa miestnosť 1.04 zimná záhrada. Zmenilo sa zakladanie prístavby oproti pôvodného návrhu, zrušili sa vnútorné schody medzi pôvodnou budovou a prístavbou. S realizáciou tejto zmeny je celá plocha rodinného domu v jednej úrovni, kvôli bezbariérovosti. Ďalšia zmena sa týka tvaru strechy nad prístavbou na zimnej záhrade, kde je namiesto pultovej strechy zrealizovaná sedlová strecha. Strecha je identická ako na prístavbe, kde sa nachádza kotolňa a kúpeľňa. Obec Hrnčiarske Zalužany, zastúpená starostom Ing. Branislavom Nociarom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa  § 88a/, § 61 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská  ku žiadosti uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho písomnú žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Do podkladov konania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Ak sa  nechá niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 zák.č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v súčinnosti s ustanovením § 61 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany.                                                                       Ing. Branislav Nociar  starosta                                                                                                                                                                                                                                                                  Oznámenie sa doručí:

 1. Robert Franz Keller , 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 2. Eva Keller Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 294
 3. Bolhová Anna, Mikszáthová 450/34, 990 01 Veľký Krtíš
 4. Bolha Ján, K. Miksátha 450, 990 01 Veľký Krtíš
 5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 (správa na parcely por. č. 1, 2, 8 na LV č. 372, správa na parcely por. č. 4,5,11,16 LV č. 797)
 6. Ing. Eugen Torma, TSK B1, 979 01 Rimavská Sobota
 7. Gabriel Torma, TSK B 1, 979 01 Rimavská Sobota
 8. Paulína Berkyová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 131
 9. Edita Vargicová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 327
 10. Mgr. Božena Košťáliková, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 130
 11. Ladislav Talán, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 134
 12. Križová Eva, T. Vansovej 6, 984 01 Lučenec
 13. Anna Stieranková, Šintavská 12, 851 05 Bratislava
 14. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
 15. Radovan Révesz, Rožňavská 851/11, 979 01 Rimavská Sobota
 16. Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 6/30, 979 01 Rimavská Sobota
 17. Ostatní účastníci konania  formou verejnej vyhlášky, v zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohoto oznámenia účastníkom konania

Vybavuje: Mgr. Želmíra Kuzmániová, tel.:047/4308414.   Eva Keller Markotánová, Robert Keller – dodatočné povolenie zmeny stavby – oznámenie

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci