Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie – zahustenie kioskovej TS

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie – zahustenie kioskovej TS

Vec:
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie
Dňa 11.04.2016 podal stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS, “, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Územné konanie je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania týmto oznamované doručovaním verejnou vyhláškou. Pozemky dotknuté stavbou sú evidované v KN-C a KN-E vo vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo právnických osôb, obce Hrnčiarske Zalužany.
Účastníci konania:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – navrhovateľ + vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona.
Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je územné konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.
Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie v 09/2015 vypracoval Ing. Peter Podmanický, ELPP, s.r.o. Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 2527*A*2-3.
Popis stavby: Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Hrnčiarske Zalužany. Dôvodom výstavby kioskovej TS je požiadavka na dober elektrickej energie pre odberateľov v požadovanej kvalite. Stavba sa dotýka záujmov cesty III/2740 Hrnčiarske Zalužany – Hrnčiarska Ves.
Členenie stavby:
PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800-GRÄPER, s transformátorom 250 kVA
SO 01: Káblové vedenie zemným 22kV AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2, dĺ. trasy: 560m.
Káblové vývody z TS zemným káblami 3xAYKY 4B-3×240+120mm2, dĺžka trasy: 2x16m a 1x58m.
Káblový vývod z TS zemným káblom AYKY 4B-3×120+70mm2, dĺžka trasy 16m. Vzdušné káblové
vedenie závesným NN káblom RETILENS 3×150+95+2x16mm2, dĺžka trasy 68m, vzdušné káblové
vedenie závesným NN káblom RETILENS 3×95+70+2x16mm2, dĺžka trasy 68m.
PS 01 Kiosková. trafostanica MKP 800-GRÄPER.
Navrhovaná trafostanica je rozdelená medzistenou na časť transformátorovú a časť rozvádzačovú. TS je samostatný požiarny úsek. Trafostanica je vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu. Pre prípad havárie transformátora je súčasťou trafostanice záchytná vaňa, ktorá je vo vzťahu k obsahu oleja v transformátore naddimenzovaná. Proti vnikaniu vody a vlhkosti sa podlaha celej TS zvýši oproti ploche pred TS o minimálne 15 a maximálne 25 cm. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2 160 x 1 900 mm, celkovou výškou 2 350 mm, svetlou výškou 2 030 mm, hĺbka zapustenia do zeme 680 mm, výškou nadzemnej časti 1 670 mm (s rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12.
SO 01: VN káblové vedenie zemným 22kV káblom AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2, NN zemný káblový rozvod káblami AYKY a NN vzdušný káblový rozvod závesnými káblami
RETILENS:
2
Popis riešenia:
VN zemný káblový prívod káblami AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2:
Trasa: Navrhované VN káblové vedenie sa zrealizuje novým zemným VN káblom AXEKVC(AR)E 3x1x70mm2 , dĺžka trasy 560m. V celej trase sa kábel uloží do chráničky FXKVS DN 160 a nad takto uložený kábel sa položí výstražná PVC fólia. Trasa kábla je navrhnutá z časti vo voľnom teréne v existujúcej asfaltovej ceste a taktiež v existujúcom asfaltobetónovom chodníku.  Káblové vedenie zemnými 1kV káblami AYKY a NN vzdušný káblový rozvod závesnými káblami RETILENS:
 Popis riešenia:
 NN zemný káblový rozvod káblami AYKY:
 Káblový vývod z TS zemnými káblami AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 01, WL 02, dĺžka trasy 16m,
 WL 04, dĺžka trasy 58m a zemným káblom AYKY 4B-3×120+70mm2, WL 03, dĺžka trasy 16m.
 Popis riešenia:
 Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS sa urobia štyri káblové vývody. Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 01, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojený navrhovaný závesný kábel RETILENS 3×150+95+2x16mm2, WL 01.1, ktorým bude nahradená zdemontovaná časť exist. vzdušného vedenia 3×70+50mm2 AlFe 6 od podperného bodu č. 4 (P.B.Č. 4), po existujúci podperný bod č. 6 (P.B.Č. 6) dĺžka trasy 68m, smer č.d. 261. Na podpernom bode č. 6 sa zrealizuje nové ukončenie exist. vzdušného vedenia 3×70+50mm2 AlFe 6 a bude opätovne pripojené záv. káblom RETILENS 3×150+95+2x16mm2 , WL 01.1.
 Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 02, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojené existujúce NN vzdušné vedenie 3×70+50mm2 AlFe 6, smer č.d. 255. Zdemontovaná bude existujúca skriňa VRIS II, ktorá je nainštalovaná na podpernom bode č. 4 (P.B.Č. ).
 Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×120+70mm2, WL 03, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojený navrhovaný závesný kábel RETILENS 3×95+70+2x16mm2, WL 03.1, vedený od podperného bodu č. 4 (P.B.Č. 4), po existujúci podperný bod č. 6 (P.B.Č. 6), dĺžka trasy 68m, smer č.d. 261. Na podpernom bode č. 6 bude ním napojená odbočka existujúceho NN vzdušného vedenia 3×35+25 AlFe 6, smer č.d. 42. Existujúca skriňa VRIS I, nainštalovaná na podpernom bode č. 6 (P.B.Č. 6) bude zdemontovaná.
 Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 04, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 2 (P.B.Č. 2), na ktorý bude vyvedený a ukončený v navrhovanej skrini VRIS II, ktorou bude nahradená existujúca skriňa VRIS I. Existujúce vzdušné vedenie 3×70+50mm2 AlFe 6 od podperného bodu č. 2 (P.B.Č. 2) po podperný bod č. 4 (P.B.Č. 4) bude zdemontované spolu s existujúcim podperným bodom č. 3 JB 12/10kN. Na dvojitom podpernom bode č. 2 (P.B.Č. 2), DB 10,5/6kN sa zrealizuje nové ukončenie exist. vzdušného vedenia. Z navrhovanej skrine VRIS II budú káblami AYKY 4B-3×120+70mm2 opätovne pripojené existujúce vzdušné vedenia 3×70+50mm2 AlFe 6 a AlFe 4x70mm2.
 Pri realizácii nového vzdušného káblového vedenia závesnými káblami dôjde k odpojeniu existujúcej vzdušnej káblovej prípojky pre rodinný dom č. 45, ktorá bude opätovne pripojená z navrhovaného vzdušného káblového vedenia.
 Na existujúci betónový podperný bod, z ktorého je zrealizovaná odbočka vzdušného vedenia AlFe 4x25mm2, smer č.d. 130 sa nainštaluje nová skriňa SPP 2, pomocou ktorej bude odbočka istená. V existujúcej skrini VRIS II osadenej na podpernom bode poistky nezakladať.
 Na existujúcom dvojitom podpernom bode DB 10,5/6kN pri rodinnom dome č. 261 sa existujúce
3
odbočky vzdušného vedenia 3×50+35mm2 AlFe 6, smer č.d. 370 a 3×35+25 AlFe 6, smer č.d. 326 v existujúcej skrini VRIS II zapoja podľa jednopólovej schémy-výkres č. 6.
 Na existujúcom dvojitom podpernom bode DB 10,5/6kN pri rodinnom dome č. 370 sa existujúce vzdušné vedenie 3×50+35mm2 AlFe 6 ukončí z oboch strán, nainštaluje sa nová skriňa VRIS II a vedenia sa zapoja podľa jednopólovej schémy-výkres č. 6. (Bod rozpojenia siete.)
Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 36 ods.1 a ods.4 oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom, organizáciám, obci a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň
06.05.2016 o 9.00 hod.,
ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr však na tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona neprihliadne.
Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť’ svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať’, musí jeho zástupca predložiť ku konaniu písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní.
Ing. Branislav Nociar
starosta
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v zmysle § 36 ods. 4 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., musí byt’ oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 19.4.2016 Zvesené dňa:
4
Na vedomie:
1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Obec Hrnčiarske Zalužany, 980 12 Hrnčiarske Zalužany
3. Mária Talánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 154
4. Michal Mišek, 029 42 Bobrov č. 283
5. Mišeková Marta, 029 42 Bobrov č. 283
6. Dušan Sýkora, 980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 258
7. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Šibeničný vrch 716, 979 80 Rimavská Sobota
8. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
9. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu č. 5, 984 01 Lučenec
11. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
12. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec
14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec
16. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Duklianskych hrdinov 42 , 979 01 Rimavská Sobota
17. UPC s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
18. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
19. Energotel, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
20. Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. SPP-Distribúcia, a.s. , Mlynské Niva 44/b, 825 11 Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania SSE-D a s zahustenie kioskovej TS

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci