Oznamy

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 je zverejnený v časti úradné oznamy

čítaj viac

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014 – je zverejnený v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Výsledok volieb na predsedu BBSK – 2. kolo – informácia

V prílohe zverejňujeme výsledok volieb na predsedu BBSK vo volebnom okrsku  Hrnčiarske  Zalužany  – 2. kolo, ktoré sa konali dňa 23.11.2013.   Výsledok volieb 23.11.2013

čítaj viac

Zverejnenie schváleného VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany.

VZN č. 2-2013

čítaj viac

Oznámenie o ukončení realizácie dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce.

Obec Hrnčiarske Zalužany ukončila dňa 31. 10. 2013  realizáciu dopytovo orientovaného projektu Podpora sociálnej inklúzie v obci Hrnčiarske Zalužany, prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce (viď prílohu). Oznámenie o ukončení realizácie projektu

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci