Poslanci OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarske Zalužany má 7 poslancov.

Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

POSLANCI  2014-2018:

                                                                                                                                                                    Rastislav Bolha,

                                                                                                                                                                    Vladimír Ďalog – zástupca starostu,

                                                                                                                                                                     Ing. Andrea Kováčová,

                                                                                                                                                                     Ing. Milan Markotán,

                                                                                                                                                                     Radovan Séleš,

                                                                                                                                                                     Peter Szőke,

                                                                                                                                                                      Katarína Peržeľová.

POSLANCI  2010-2014:

Ing. Ján Adam, Rastislav Bolha, Vladimír Ďalog – zástupca starostu, Pavol Križo, Katarína Peržeľová, Peter Szőke, Miroslav Šatara.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci