Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.12.2018 (streda), o 17.30 hodine.

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.12.2018 (streda), o 17.30 hodine.

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                

na deň 5.12.2018 /streda/, o 17:30. hod.

           Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu :

I.Časť

1./  Otvorenie zasadnutia.

2./  Určenie zapisovateľa.

3./  Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Hrnčiarske Zalužany a odovzdanie   osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva

4./  Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií.

5./  Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupitelstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ).

6./  Vystúpenie novozvoleného starostu.

II. Časť

7./   Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať  sa.

8./   Určenie overovateľov zápisnice.

9./   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.

10./ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch   podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších      predpisov.

11./ Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov.

12./  Schválenie    všeobecne   záväzného    nariadenia   obce  č. 03/2018   o dani z nehnuteľností,   miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné    odpady a o      podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Hrnčiarske  Zalužany na rok 2019.

13./ Schválenie sadzieb ďalších miestnych poplatkov.

14./ Správa z auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017.

15./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019.

16./ Schválenie rozpočtu obce na rok 2019.

17./ Prerokovanie žiadostí.

18./ Určenie platu starostu obce.

19./ Určenie zástupcu starostu.

20./ Diskusia a organizačné veci, rôzne.

21./ Záver.

            Účasť všetkých novozvolených poslancov je nevyhnutná, účasť doterajších poslancov je žiadúca.

Zasadnutie je verejné a teda sa na ňom môžu zúčastniť aj občania obce.

  Ing.Branislav Nociar – starosta obce

Pozvánka na OZ 5.12.2018;    navrh_rozpoctu_na_rok_2019; Poplatky 2019 – návrh;    NÁVRH VZN č.032018 o miestnych daniach a miest.poplatku na rok 2019

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci