Územné rozhodnutie: SSE – Zahustenie kioskovej TS

Územné rozhodnutie: SSE – Zahustenie kioskovej TS

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

 

              Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E

 

 

 

Navrhovateľ:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768

 

podali dňa 11.04.2016 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účastníci konania:

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – navrhovateľ,

+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona.

 

Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní  s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, podľa § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z.,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vykonávacia vyhláška), zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov územného konania podľa § 46 a § 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v paltnom znení (ďalej len správny poplatok) rozhodol takto:

 

Líniová stavba „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany

 

sa podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vykonávacej vyhlášky

 

povoľuje umiestniť:

 

Popis stavby: Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Hrnčiarske Zalužany. Dôvodom výstavby kioskovej TS je požiadavka na dober elektrickej energie pre odberateľov v požadovanej kvalite. Stavba sa dotýka záujmov cesty III/2740 Hrnčiarske Zalužany – Hrnčiarska Ves.

Členenie stavby:

PS  01: Kiosková trafostanica MKP 800-GRÄPER, s transformátorom 250 kVA

SO 01: Káblové vedenie zemným 22kV AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2, dĺ. trasy: 560m.

Káblové vývody z TS zemným káblami 3xAYKY 4B-3×240+120mm2, dĺžka trasy: 2x16m a 1x58m.

Káblový vývod z TS zemným káblom AYKY 4B-3×120+70mm2, dĺžka trasy 16m. Vzdušné káblové

vedenie závesným NN káblom RETILENS 3×150+95+2x16mm2, dĺžka trasy 68m, vzdušné káblové

vedenie závesným NN káblom RETILENS 3×95+70+2x16mm2, dĺžka trasy 68m.

PS 01 Kiosková. trafostanica MKP 800-GRÄPER.

Navrhovaná trafostanica na parc.č. KN-C 365/1 je rozdelená medzistenou na časť transformátorovú a časť rozvádzačovú. TS je samostatný požiarny úsek. Trafostanica je vyrobená  z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu. Pre prípad havárie transformátora je súčasťou trafostanice záchytná vaňa, ktorá je vo vzťahu k obsahu oleja v transformátore naddimenzovaná. Proti vnikaniu vody a vlhkosti sa podlaha celej TS zvýši oproti ploche pred TS o minimálne 15 a maximálne 25 cm. Kompaktná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2 160 x 1 900 mm, celkovou výškou 2 350 mm, svetlou výškou 2 030 mm, hĺbka zapustenia do zeme 680 mm, výškou nadzemnej časti 1 670 mm (s rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12.

SO 01: VN káblové vedenie zemným 22kV káblom AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2,  NN  zemný káblový rozvod káblami AYKY a NN vzdušný káblový rozvod závesnými káblami

RETILENS:

Popis riešenia: 

VN  zemný káblový prívod káblami AXEKVC (AR) E 3x1x70mm2:

Trasa: Navrhované VN káblové vedenie sa zrealizuje novým zemným VN káblom AXEKVC(AR)E 3x1x70mm2 , dĺžka trasy 560m. V celej trase sa kábel uloží do chráničky FXKVS DN 160  a nad takto uložený kábel sa položí výstražná PVC fólia. Trasa kábla je navrhnutá z časti vo voľnom teréne v existujúcej asfaltovej ceste a taktiež v existujúcom asfaltobetónovom chodníku.

 • Káblové vedenie zemnými 1kV káblami AYKY a NN vzdušný káblový rozvod závesnými káblami RETILENS:
 • Popis riešenia:
 • NN zemný káblový rozvod káblami AYKY:
 • Káblový vývod z TS zemnými káblami AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 01, WL 02, dĺžka trasy 16m,
 • WL 04, dĺžka trasy 58m a zemným káblom AYKY 4B-3×120+70mm2, WL 03, dĺžka trasy 16m.
 • Popis riešenia:
 • Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS sa urobia štyri káblové vývody. Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 01, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojený navrhovaný závesný kábel RETILENS 3×150+95+2x16mm2, WL 01.1, ktorým bude nahradená zdemontovaná časť exist. vzdušného vedenia 3×70+50mm2 AlFe 6 od podperného bodu č. 4 (P.B.Č. 4), po existujúci podperný bod č. 6 (P.B.Č. 6) dĺžka trasy 68m, smer č.d. 261. Na podpernom bode č. 6 sa zrealizuje nové ukončenie exist. vzdušného vedenia 3×70+50mm2 AlFe 6 a bude opätovne pripojené záv. káblom RETILENS 3×150+95+2x16mm2 , WL 01.1.
 • Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 02, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojené existujúce NN vzdušné vedenie 3×70+50mm2 AlFe 6, smer č.d. 255. Zdemontovaná bude existujúca skriňa VRIS II, ktorá je nainštalovaná na podpernom bode č. 4 (P.B.Č. ).
 • Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×120+70mm2, WL 03, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 4 (P.B.Č. 4), na ktorý bude vyvedený a bude ním napojený navrhovaný závesný kábel RETILENS 3×95+70+2x16mm2, WL 03.1, vedený od podperného bodu č. 4 (P.B.Č. 4), po existujúci podperný bod č. 6 (P.B.Č. 6), dĺžka trasy 68m, smer č.d. 261. Na podpernom bode č. 6 bude ním napojená odbočka existujúceho NN vzdušného vedenia 3×35+25 AlFe 6, smer č.d. 42. Existujúca skriňa VRIS I, nainštalovaná na podpernom bode č. 6 (P.B.Č. 6) bude zdemontovaná.
 • Káblový vývod zemným káblom AYKY 4B-3×240+120mm2, WL 04, bude privedený k existujúcemu podpernému bodu č. 2 (P.B.Č. 2), na ktorý bude vyvedený a ukončený v navrhovanej skrini VRIS II, ktorou bude nahradená existujúca skriňa VRIS I. Existujúce vzdušné vedenie 3×70+50mm2 AlFe 6 od podperného bodu č. 2 (P.B.Č. 2) po podperný bod č. 4 (P.B.Č. 4) bude zdemontované spolu s existujúcim podperným bodom č. 3 JB 12/10kN. Na dvojitom podpernom bode č. 2 (P.B.Č. 2), DB 10,5/6kN sa zrealizuje nové ukončenie exist. vzdušného vedenia. Z navrhovanej skrine VRIS II budú káblami AYKY 4B-3×120+70mm2 opätovne pripojené existujúce vzdušné vedenia 3×70+50mm2 AlFe 6 a AlFe 4x70mm2.
 • Pri realizácii nového vzdušného káblového vedenia závesnými káblami dôjde k odpojeniu existujúcej vzdušnej káblovej prípojky pre rodinný dom č. 45, ktorá bude opätovne pripojená z navrhovaného vzdušného káblového vedenia.
 • Na existujúci betónový podperný bod, z ktorého je zrealizovaná odbočka vzdušného vedenia AlFe 4x25mm2, smer č.d. 130 sa nainštaluje nová skriňa SPP 2, pomocou ktorej bude odbočka istená. V existujúcej skrini VRIS II osadenej na podpernom bode poistky nezakladať.
 • Na existujúcom dvojitom podpernom bode DB 10,5/6kN pri rodinnom dome č. 261 sa existujúce odbočky vzdušného vedenia 3×50+35mm2 AlFe 6, smer č.d. 370 a 3×35+25 AlFe 6, smer č.d. 326 v existujúcej skrini VRIS II zapoja podľa jednopólovej schémy-výkres č. 6.
 • Na existujúcom dvojitom podpernom bode DB 10,5/6kN pri rodinnom dome č. 370 sa existujúce vzdušné vedenie 3×50+35mm2 AlFe 6 ukončí z oboch strán, nainštaluje sa nová skriňa VRIS II a vedenia sa zapoja podľa jednopólovej schémy-výkres č. 6. (Bod rozpojenia siete.)

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú v zmysle § 39a ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tieto záväzné podmienky:

 

 1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:1000 a v projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia stavby „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS“, ktorú vypracoval Peter Podmanický, ELPP, s.r.o. Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 2527*A*2-3, v 09/2015.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia územia.

Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území  navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a technických normách:

2.1 Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 Zákona NRSR č. 656/2004 Z.z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.

 • Pre pásmo ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods. 2 Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách + STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 54 11.
 • Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržiavať aj ust. § 65 citovaného zákona,
 • Pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005 , STN 73 3050, STN 38 6415.
 •  Pre ochranné pásmo a obvod dráhy podľa ust. § 3 a § 6 zákona NR DR č. 513/2009 Z.z. v platnom znení o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

 

 1. Požiadavky vyplývajúce so záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. § 139a ods. 10 stavebného zákona + § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona)

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:

3.1 Vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. závod Rimavská Sobota zo dňa 22.02.2016: v záujmovom území projektovanej stavby sa nachádzajú vodárenské zariadenia v ich správe – potrubie verejného vodovodu DN 110 PVC, ktoré je orientačne zakreslené aj v PD stavby. Križovanie a osovú vzdialenosť verejného vodovodu, ako aj vodovodných prípojok požadujú riešiť v zmysle normy 73 6005. Pri súbehu dodržať ochranné pásmo na obidve strany potrubia, kde nie je možná realizácia žiadnej stavby ani výsadba trvalých porastov. Investor je povinný dodržať ochranné pásmo v súlade s § 19 odst. 2 a 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Výkopové práce prevádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu vodárenských zariadení.

3.2 Vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. Banská Bystrica zo dňa 11.03.2016 pod č. BBRSC/00406/2015-LC. Križovanie cesta realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím NN káblov do chráničky, uloženej min. 1,20 m pod niveletou vozovky presahujúcej o min. 1,00 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách cesty vo vzdialenosti min. 2 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacie systému  atď.). V miestach, kde NN káble budú uložené technológiou pretláčania, rešpektovať nasledovné: výkop – bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice  cestného pozemku. NN káble musia byť umiestnené v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety  vozovky, s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčasti. Materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác odviesť na skládku. Zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy NN káblov zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, posledná vrstva musí byť zhutnená min.  na Edef=60 MPa. V miestach, kde dochádza k zásahu do spevneného cestného telesa cesty rešpektovať nasledovné. Vykopané cestné podložie a zeminu je potrebné pri realizovaní stavebných prác odviesť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp. Hrany rozkopávky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev s min. presahom 20 cm. Zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 – 0,7 kg/m2. Podložie v celom objeme zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, na dynamický modul deformácie Evd = min. 50 MN/m2 (meraný dynamickou doskou). Posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na Edef2 = 120 Mpa. Asfaltové vrstvy – asfaltový betón pre podkladové vrstvy ACP 22 –I, 1 x 100 mm, spojovací postrek 0,5 – 0,7 kg/m2, asfaltový betón pre ložné vrstvy ACl 16-I, 1 x 50 mm, spojovací postrek 0,5 – 0,7 kg/m2, asfaltový betón pre obrusné vrstvy ACo 11-I, 1 x 50 mm. Stavebné práce musia vyť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 15.11. – 30.04. bežného kalendárneho roka).

3.3. Vo vyjadrení Stredoslovenskej energetiky – D, a.s. Žilina zo dňa 23.11.2015.

 • Vo vyjadrení SPP-D, a.s. Bratislava zo dňa 27.11.2015 pod č. TD890/LC/MV/2015.

3.5 Vo vyjadrení ORANGE Slovensko a.s. zo dňa  19.11.2015 pod č. BB-2137/2015.

3.6 Vo vyjadrení O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 09.11.2015.

3.7 Vo vyjadrení UPC Slovakia s.r.o.  zo dňa 08.12.2015.

3.8.Vo vyjadrení Energotelu a.s. Bratislava zo dňa 08.12.2015 pod č. ET/MM15/1252

 • Vo vyjadrení Slovak Telekomu a.s. Bratislava zo dňa 12.2015 pod č. 6611527005

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, ktoré sú správnymi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov (viď § 126 ods. 1 + § 140a ods. 1 písm. a) stavebného zákona)

 

4.1. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 29.02.2016 pod č. OU-PT-OSZP-2016/000222-2:

 1. Podľa § 1 odsek 2 písmeno h) zákona o odpadoch sa od 1.1.2016 zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktoré sa nepoužijú uvedeným spôsobom sú stavebnými odpadmi a je potrebné ich odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie do legálneho zariadenia.
 2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v  konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch t.j. je povinný najmä:
 3. správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky MŽP SR
  č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
 4. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 5. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
 6. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 7. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 8. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 9. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 10. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 11. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 12. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 13. ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 14. skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie je potrebný súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 97 odsek 1 písmeno t) zákona o odpadoch).
 15. Pri nakladaní s odpadmi z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu, je držiteľ odpadov povinný dodržať 58 zákona o odpadoch.
  1. Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.
  2. Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.
  3. Ak koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, že pôvodca odpadu z obalov nepostupuje v súlade s odsekmi 1 a 2, je povinné oznámiť túto skutočnosť inšpekcii.

Podľa § 135 odsek 35 zákona o odpadoch do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu z obalov povinný ohlasovať údaje o materiálovom toku podľa
§ 58 ods. 2 ministerstvu.

 1. Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 1 písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu.
 2. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní priložiť vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby (v prípade ich vzniku aj pre iné druhy odpadov, nielen tie odpady, ktoré sú vyšpecifikované v predloženej projektovej dokumentácii).
 3. Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám pôvodca.
 4. V prípade akejkoľvek zmeny navrhnutého spôsobu nakladania s odpadmi stavebník požiada tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie, podľa § 99 odsek 1 písmeno b) bod 1 alebo bod 2 zákona o odpadoch, ešte pred realizáciou predmetnej zmeny.

4.2. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy zo dňa 22.02.2016 pod č.  OU-PT-OSZP-2016/000246-2:

– počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo vodnom hospodárstve,

– pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita,

– v súlade s § 4 ods. 4 vyhlášky MŽPSR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, bez záchytných nádrží možno prevádzkovať výkonové transformátory do 630kVA umiestnené na stožiaroch, prúdové  a napäťové prístrojové transformátory a väzobné kondenzátory s olejovou náplňou s menovitým napätím 110 kV, 220 kV a 400 kV umiestnené vo vonkajších rozvodniach veľmi vysokého napätia,

– zrážkové vody odtekajúce z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.

4.3. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 17.02.2016 pod č. OU-PT-OSZP-2016/000212-2. Riešená stavba sa nachádza v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na území, kde v súlade s § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany, pre ktorý platia ustanovenia zákona o všeobecnej ochrane prírody a krajina (§ 3 až § 10 zákona o ochrane prírody a krajiny). Dotknuté územie sa nachádza mimo lokalít európskej sústavy chránených území Natura 2000 a osobitné záujmy ochrany prírody na týchto parcelách v súčasnosti nie sú evidované.

Tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „9059 – Hrnčiarske Zalužany – pri kostole, zahustenie kioskovej TS“ podľa predloženej projektovej dokumentácie za rešpektovania nasledovných podmienok:

 • v území plánovanej činnosti platí všeobecná ochrana prírody a krajiny, rastlín a živočíchov, z ktorej okrem iného vyplýva povinnosť postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému ohrozeniu úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu (§ 3 a 10 zákona o ochrane prírody a krajiny),
 • každý kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (§ 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny),
 • nakoľko záujmovými objektmi ochrany prírody a krajiny najmä vo vzťahu k druhovej ochrane a ochrane biotopov sú aj biotopy národného a európskeho významu upozorňujeme Vás pri realizácii plánovanej činnosti predovšetkým na dodržiavanie ustanovení § 6 až § 10 zákona o ochrane prírody a krajiny,
 • v prípade výskytu biotopov národného a európskeho významu Vás upozorňujeme predovšetkým na to, že na zasahovanie do biotopov európskeho a národného významu sa podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody,
 • zároveň upozorňujeme na ochranu prírodných biotopov a to mokradí, nakoľko podľa 2 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny za mokraď sa považuje územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Akýmikoľvek činnosťami uskutočňujúcimi v takýchto územiach (napr: pri pohybe ťažkej mechanizácie pri výstavbe kioskovej TS) môže dôjsť k zmene stavu mokrade a podľa § 6 ods. 4 zákona  je na zmenu stavu mokrade potrebný súhlas orgánu ochrany prírody,
 • dodržiavať ustanovenia § 34 ods. 1 a ods. 2 a § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti s chránenými rastlinami a chránenými živočíchmi, za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie,
 • v prípade, že realizácia stavby bude vyžadovať výrub drevín a súvislých krovitých porastov, na ktorý nie je potrebný súhlas na výrub drevín v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné uskutočniť v období vegetačného pokoja (obdobie vegetačného pokoja je od 01. októbra do 31. marca).
 • v prípade, že realizácia stavby bude vyžadovať výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné, aby stavebník doložil k územnému konaniu právoplatný súhlas na výrub drevín vydaný príslušným orgánom ochrany prírody,
 • po zrealizovaní stavby je pravdepodobnosť šírenia inváznych druhov rastlín a preto je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný dodržiavať povinnosť uloženú v § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorej je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku  povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

4.4 Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie,, ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona a preto podľa § 18 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetná činnosť v okrese Poltár nepodlieha zisťovaciemu konaniu alebo povinnému hodnoteniu podľa zákona.

4.5 V stanovisku Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Lučenci zo dňa 09.03.2016 pod č. ORHZ-LC1-214/2016.

4.6 V záväznom stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.03.2016 pod č. 232/2016-Kg/1139.

4.7 Vo vyjadrení Okresného úradu v Lučenci, pozemkového a lesného odboru zo dňa 24.02.2016 pod č. OU.LC-PLO-2016/002519. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať o stanovisko podľa § 18 odst. 2 zákona  o ochrane a využívaní PPF.

4.8 Vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 02.03.2016 pod č. OU-LC-OCDPK-2016/002554.

 

5.Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania.

V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných stanoviskách účastníkov konania:

 

5.1 Vo vyjadrení Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia investícií, správy majetku a dopravy zo dňa 07.04.2016 pod č. 06944/2016/ODDISMD-2 12522/2016:

 • Slovenský pozemkový fond Bratislava stanoviskom zo dňa 22.03.2016 pod č. SPFZ/2016/033131 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu, ktorá je v časti umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky  správe SPF E-KN parc.č. 1023/2, druh pozemku ostatná plocha, vedená na lV č. 2 v k.ú. hrnčiarske Zalužany v celosti za podmienok:
 • Jedná sa o stavbu, ku ktorej je možné zriadiť vecné bremeno v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 251/20012 Z.z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • stavebník na dotknutý pozemok najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením,
 • stavebník oznámi fondu, že podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena a doloží znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorázovej náhrady za vecné bremeno,
 • po dokončení stavebných prác bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom,
 • SPF si zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. a držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť Slovenskému pozemkovému fondu vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

5.3 Vo vyjadrení Obce Hrnčiarske Zalužany zo dňa 05.04.2016 pod č. 338/2016:

 • osadiť kábel na parcelách vo vlastníctve obce na základe geodetického vytýčenia, aby nedošlo k osadeniu objektu do parciel iného vlastníka s vyhotovením vytyčovacieho náčrtu,
 • zamerať osadenie kábla a vyhotoviť GP na zriadenie vecného bremena, kde budú vytýčené súradnice SJTSK trasy kábla a doplniť výkres, kde budú uvedené nadmorské výšky skutočného uloženia kábla v systéme Bpv,
 • tieto dokumenty odovzdať obci Hrnčiarske Zalužany,
 • rozkopanie uvedených parciel len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas,
 • po vykonaní prác uvedie dotknuté parcely do pôvodného stavu,
 • investor je povinný po dobu 36 mesiacov od ukončenia prác priebežne a bez omeškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia poklesom výplne výkopu a uhrádzať prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad,
 • investor zaplatí obci náhradu za vznik zákonného vecného bremena v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o energetike.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané žiadne námietky.

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 O d ô v o d n e n i e :

Dňa 11.04.2016 podal stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS, “, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Územné konanie bolo vzhľadom na veľký počet účastníkov konania týmto oznamované doručovaním verejnou vyhláškou. Pozemky dotknuté stavbou sú evidované v KN-C a KN-E vo vlastníctve resp. v správe fyzických osôb alebo právnických osôb, obce Hrnčiarske Zalužany.

Stavebný úrad návrh a jeho prílohy preskúmal a doručením písomného oznámenia  zo dňa 15.04.2016 verejnou vyhláškou oznámil začatie územného konania. V oznámení o konaní stavebný úrad poučil účastníkov konania a o orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania a o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky voči navrhovanej stavbe. Na prerokovanie návrhu stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.05.2016.

Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods.1 a a predchádzajúcimi rozhodnutiami v území, posúdi či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o životné prostredie, kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho fondu a pod. pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Dňa 06.05.2016 sa uskutočnilo  ústne pojednávanie, kde stavebný úrad zistil, že účastníci konania nepodali žiadne námietky a pripomienky.

V konaní pre umiestnenie stavby dali písomné stanoviská: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica, Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s, Banská Bystrica, O2 Slovakia s.r.o., Energotel Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, UPC s.r.o., Banská Bystrica, ORANGE Slovensko a.s., Bratislava, SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Obec Hrnčiarske Zalužany.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú vo vzájomnom súlade. Ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie nie je v rozpore s verejným záujmom a účastníkov konania a neohrozuje životné prostredie. Stavba je umiestnená v súlade s územným plánom obce. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z.z. Pri rozhodovaní stavebný úrad vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového a právneho stavu v území. V uskutočnenom územnom konaní o umiestnení líniovej stavby stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby z hľadiska jeho súladu s podkladmi uvedenými v ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona a vo vzťahu k predchádzajúcim právoplatným rozhodnutím o území. Stavebný úrad posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov. Stavebný úrad posúdil návrh z hľadiska jeho súladu so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej veci aplikovateľnými, najmä z hľadiska dodržania podmienok hygienických, protipožiarnych, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod. V uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad skúmal aj dodržanie ustanovenia § 38 stavebného zákona. Navrhovateľ v územnom konaní predložil doklady preukazujúce iné právo navrhovateľa na umiestnenie stavby na predmetných pozemkoch. V uskutočnenom konaní si účastníci konania a dotknuté orgány štátnej a verejnej správy uplatnili požiadavky k umiestneniu stavby podľa posudzovanému návrhu, ktoré boli zapracované do podmienok územného rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a na podklade výsledkov uskutočneného územného konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpuisov a noviel uhradil správny poplatok v sume 100,00 €.

 P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Hrnčiarske Zalužany. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

 

Ing. Branislav Nociar, starosta

 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a noviel. Doručenie tohto rozhodnutia sa uskutoční vyvesením tohto rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty jedňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák č. 71/1967 Zb.z. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na elektronickej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany, ktorá je  dostupná na webovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany – www.hrnciarskezaluzany.sk.

SSE-D a s žilina-zahustenie kioskovej TS

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci