Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky predajne potravín a príbuzného tovaru.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky predajne potravín a príbuzného tovaru.

Obchodná verejná súťaž – predajňa potravín H.Zalužany

Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany, zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k majetku obce: nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v nehnuteľnosti – stavbe – nachádzajúcej sa v obci Hrnčiarske Zalužany, súp. číslo 90, na parc. KN č.452, zapísanej na LV č.385 .

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE :

1/ Predmetom obchodnej verejnej súťaže – je nájom priestorov zapísaných na LV č. 385, v kat. území Hrnčiarske Zalužany, parc.č. KN 452 , na 1. nadzemnom podlaží prenajímaná výmera 231,73 m2 (predajňa:112,32 m2; sklad 1: 68,46 m2; sklad 2: 32,77 m2; hygienické zariadenie: 18,16 m2).
Vlastníkom priestorov, ktorý sú predmetom nájmu je obec Hrnčiarske Zalužany, IČO:00318795.

Priestory, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže – majú podnikateľský charakter. Účelové určenie priestorov je výlučne na účel: prevádzky predajne potravín a príbuzného tovaru. Možnosť ohliadky priestorov, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej súťaže je v pracovných dňoch 1.8-13.8 a 2.9-5.9.2019, v dobe od 09. 00 hod. do 12.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode so zástupcom obce (0908903587).

2/ Výšku nájomného – za predmet verejnej obchodnej súťaže stanoví uchádzač-navrhovateľ v cenovej ponuke s tým, že nájomné za priestory nemôže byť nižšie ako 750 €/mesačne (v cene nájomného sú zahrnuté služby poskytované prenajímateľom – vykurovanie, vodné, stočné a daň z nehnuteľností).

3/ Obchodnej verejnej súťaže – sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby, ktoré v dobe uvedenej v bode 5 predložia súťažný návrh spolu s dokladmi uvedenými v bode 4.3.

4/ Rozsah súťažného návrhu – je vymedzený predmetom nájomnej zmluvy, a nasledovnými súťažnými podmienkami :
– začiatok nájmu priestorov: od 1.10.2019,
– najneskorší termín otvorenia predajne: 15.11.2019,
– doba nájmu: doba neurčitá,
– platenie nájmu: mesačne k 10. dňu v mesiaci za aktuálny mesiac,
– medziročné aktualizovanie výšky nájomného o mieru inflácie.
4.1/ Podmienky, ktoré musí nájomca splniť:
– oprávnenie na podnikanie v oblasti maloobchodného predaja potravín a príbuzného tovaru (ďalej predmet podnikania);
– dĺžka podnikania v danom predmete podnikania: minimálne 5 rokov;
– počet maloobchodných predajní, v ktorých uchádzač podniká: minimálne 5.

4.2/ Zabezpečenie ďalších služieb pre zákazníkov:
– možnosť platby bankovými platobnými kartami, stravnými lístkami, gastrokartami;
– vernostný program pre zákazníkov;
– služba cash back (náhrada bankomatu);
– minimálna otváracia doba: pondelok-piatok: 7 hodín denne;
sobota: 4 hodiny;
– zabezpečenie klimatizácie prenajatých priestorov na vlastné náklady.

4.3/ Súťažný návrh musí obsahovať:
– návrh na plnenie kritérii – cenová ponuka,
– indentifikáciu záujemcu,
– doklad o oprávnenosti podnikať v oblasti predmetu prenájmu,
– doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v časti 4.1;
– čestné prehlásenie o zabezpečení ďalších služieb pre zákazníkov
(uvedených v časti 4/2), v termíne max. do 31.3.2020.

5/ Súťažné návrhy v písomnej forme doručia navrhovatelia doporučenou zásielkou resp. osobne na Obecný úrad v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hlavná 90, 980 12 , alebo osobne v zalepených obálkach výrazne označených “Neotvárať – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENAJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV”- do 6.9.2019, do 12.00 hod.

6/ Do obchodnej verejnej súťaže – nebudú zaradené návrhy, ktoré dôjdu po lehote stanovenej v bode 5/ a návrhy, ktoré nebudú obsahovo zohľadňovať podmienky stanovené vyhlasovateľom.

7/ Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – vykoná komisia určená vyhlasovateľom v lehote do 10 dní od uzávierky súťaže a predloží ich na schválenie príslušnému orgánu obce.

8/ Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno odvolať. Možno ho doplniť, ale len do 3 dní po jeho doručení.

9/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo – zmeniť a doplniť súťažné podmienky, odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

10/ Oznámenie výsledkov súťaže – vykoná vyhlasovateľ písomným oznámením každému navrhovateľovi najneskôr do 10 dní po schválení výsledkov súťaže v Obecnom zastupiteľstve obce v Hrnčiarskych Zalužanoch.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 29.7.2019

Ing. Branislav Nociar
starosta obce

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci