Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obec Hrnčiarske Zalužany:

1. A/ Vyhlasuje:

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany, ktorá sa uskutoční dňa 23.7.2021, o 18.00 hod. v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch na zasadnutí OZ.

B/ Určuje:

2. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany:

a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;

b) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov;

c) znalosť práce na PC;

d) občianska a morálna bezúhonnosť;

e) pracovný úväzok 0,1 t.j. 0,75 hodiny denne.

3.Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt;
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov;
  • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
  • informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

4. Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

  • kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby;
  • písomne na adresu: Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 98012 Hrnčiarske Zalužany;
  • osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 9.7.2021 do 12.00 hodiny.

C/ Schvaľuje:

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra nasledovne:

a) Voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce budú priame s tajným hlasovaním; najneskôr v deň konania volieb obecné zastupiteľstvo (OZ) schváli komisiu (jej počet a mená členov), ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky; hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu obce.

b.) Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať 10 minútová prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.

c.) Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra; každý poslanec OZ obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku; každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho, lístok vloží do obálky, a vloží ho do pripravenej volebnej urny. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta.

d.) Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov OZ (t. j. minimálne 4 platné hlasy). Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku 1. kola hlasovania spíše zápisnicu; zápisnica musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov; výsledok hlasovania komisia oznámi OZ.

e) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo voľby, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali najväčší počet platných hlasov; v prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.

f) Medzi prvým a druhým kolom volieb bude min. ½ hodinová prestávka, počas ktorej kompetentní pracovníci Obecného úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb; pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.

g) V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci