Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA Materskej školy Hrnčiarske Zalužany,

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA Materskej školy Hrnčiarske Zalužany,

Vyhlásenie výberového konania riaditeľ riaditeľka MŠ H.Zalužany

Obec Hrnčiarske Zalužany podľa ustanovenia §3 a §4  zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o výkone prác vo verejnom záujme“)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽA/RIADITEĽKY  Materskej školy  Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 212, 98012 Hrnčiarske Zalužany, s predpokladaným termínom nástupu 01.07.2019.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • absolvovanie prvej atestácie  alebo jej náhrady v zmysle §34 ods.2 písm. b) a podľa § 61 ods. 7 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • práca s PC (dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office).

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overený doklad o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca v zmysle Zákona o výkone prác vo verejnom záujme,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predložených dokumentoch.

Platové podmienky: 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 6.6.2019 do 15:00  hod. s označením: „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Materská škola Hrnčiarske Zalužany – NEOTVÁRAŤ!“, na adresu: Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 98012  Hrnčiarske Zalužany. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené, pričom rozhodujúci je čas doručenia na vyššie uvedenú adresu.

Uchádzačom, ktorí splnia všetky požadované podmienky bude termín a miesto konania výberového konania oznámené najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

 Ďalšie informácie: Obec Hrnčiarske Zalužany, tel: 047/5672111

V Hrnč.Zalužanoch, dňa: 14.05.2019

                                                                                             Ing.Branislav Nociar, starosta

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci